رفتار وحشیانه مامور شهرداری دزاپ با یک دستفروش از هموطنان بلوچ برای توقیف چرخ او

+29
رأی دهید
-4

نظر شما چیست؟