طنز زودنیوز : واکسن کرونا به نام فاضل دیگه برید خارج عشق و حال

چنان واکسن کورونا رو میزنن بهت / شل کن فقط واکسن ایرانی رسید
+67
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟