پلیس به جای صدور قبض جریمه رانندگی با متخلف میرقصد

+59
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟