گزارشی طنز از تست بازیگری مردم در دهه۶۰

+78
رأی دهید
-7

نظر شما چیست؟