پخش نذری و رعایت نکردن پروتکل ها

+7
رأی دهید
-8

نظر شما چیست؟