حوادث از نوع تعویض روغنی - ویدیو

تصادفی که به خیر گذشت در مغازه تعویض روغنی در قمافتادن کارگر در چاه تعویض روغن
+19
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟