پای چپ کودکی در زاهدان شکسته ولی در بیمارستان پای راست او را گچ گرفتند

+42
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟