ھنگامە شهیدی روزنامه‌نگار و منتقد زندانی در مرخصی از فساد در نظام و بویژه دستگاه قضایی می گوید

ھنگامە شهیدی روزنامه‌نگار و منتقد زندانی در مرخصی از فساد در نظام و بویژه دستگاه قضایی می گوید. امروز مرخصی هنگامه شهیدی به پایان رسیده.
+64
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟