عمل جراحی موفقیت آمیز پیوند پای قطع شده در بیمارستان فاطمی اردبیل

عمل جراحی موفقیت آمیز پیوند پای قطع شده در بیمارستان فاطمی اردبیل
+28
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟