صحبتهای هموطنانی که در انتخاب بین مرگ با کرونا یا فقر درمانده اند

صحبتهای هموطنانی که در انتخاب بین مرگ با کرونا یا فقر درمانده اند
+29
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟