چرا می گوییم شیرازه کار به طول کلی از هم پاشیده ؟

چرا می گوییم شیرازه کار به طول کلی از هم پاشیده ؟
+19
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟