هموطنانی که در این روزگار سخت همشهری های نیازمندشان را تنها نگذاشته اند

کمک مردم اسلامشهر به مردم در این روزهای سخت
یک خانوادە در بوکان، غذا و مواد بهداشتی چند خانوادە کم درآمد را تامین کردە اند
+37
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟