طنزهای تصویری کرونایی

تیکه ی سنگین محمود صادقی به حسن روحانی!
رسوایی وسواس کرونایی
امتحانات الهی
عشق پیری در معرکه کرونا
+7
رأی دهید
-3

نظر شما چیست؟