نوشابه یا سرطانِ در قوطی

نوشابه یا سرطانِ در قوطی
+31
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟