صفحه آخر : دزدیِ ۲۰ هزار میلیارد تومانیِ حکومت از مردم را بهتر بشناسیم

+57
رأی دهید
-1

نظر شما چیست؟