معضل "شرط معدل" برای دانشجویان پزشکی در آلمان.

+8
رأی دهید
-2

نظر شما چیست؟