شش ماه حبس برای نمایش یک خالکوبی نژادپرستانه در استخر.

+35
رأی دهید
-11

نظر شما چیست؟