فال روز پنجشنبه 6 نوامبر - 15 آبان

فروردین


در این روزها نامه و پول و مشارکت در طالع شما دیده میشود. اگر احساس میکنید که دیگران بعضی چیزها را از شما پنهان میکنند، نگران نباشید چون مسائل بنفع شما و در کوتاه مدت برملا خواهند شد.
حافظ:
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد
بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد
تعبیر:ریا و دروغ را رها کن تا اعتماد مردم را جلب کنی. صداقت و درستی را پیشه ی خود ساز تا بهتر به هدف خود دست یابی. دوستان و ناصحان خیراندیش را از خود نرنجان زیرا در هر کار به کمک فکری دیگران احتیاج پیدا می کنی

اردیبهشت


به شما مژده ای در ارتباط با یکسری تسهیلات مالی و یا ساخته شدن یک منبع مالی جدید میدهد از اینرو هرگونه پیشنهادی که بشما در زمینه های شغلی میشود را جدی تلقی کرده و نسبت به اجام آن فکر کنید.
حافظ:
طوطیان در شکرستان کامرانی می‌کنند و از تحسر دست بر سر می‌زند مسکین مگس
نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس
تعبیر:به زودی پیامی به تو می رسد که حاکی از پایان هجران و دوری است. صبر و استقامت کلید و رمز موفقیت تو است. هرکس به اندازه ی توانایی خود می تواند زندگی کند پس با حسرت به زندگی دیگران نگاه نکن و به خدا توکل کن


خرداد


مسافری از راه نسبتا دور برای شما خواهد رسید که از دیدن او خوشحال خواهید شد . نامه ای بدستتان میرسد که از یک مرجع اداریست و انجام کاری را به اطلاع شما میرساند که مدتهاست منتظرش بوده اید.
حافظ:
این تقوام تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است من ترک خاک بوسی این در نمی‌کنم
تعبیر:ثابت قدم و استوار هستی و در راه عشق و محبت می توان به تو اعتماد کرد. اهل حیله و مکر نیستی و همین تو را محبوب اطرافیان می سازد. مراقب حسودان باش تا با توکل به خداوند و خلق و خوی نیکوی خود موفق و پیروز شوی.


تیر


از آنجا که ونوس نیز در طالع شما خودنمائی میکند، امکان آشنائی مجردها با زوج آینده وجود دارد. میزان اتکای بنفس و قدرتی که در درون شما نهفته است، افزایش چشمگیری می یابد بنابراین از فرصت استفاده کنید و در برقراری ارتباط با دیگران پیشگام شوید.
حافظ:
من این مراد ببینم به خود که نیم شبی به جای اشک روان در کنار من باشی
من ار چه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم مگر تو از کرم خویش یار من باشی
تعبیر:با همه ی سعی و تلاش به نتیجه ی دلخواه و مطلوب نرسیده ای. نا امید نباش. بهتر است دوباره به اعمال و رفتار خود با تعمق بیشتری نظر بیندازی تا نواقص و معایب کار را بشناسی و آنها را برطرف سازی. کارها را نیمه تمام رها نکن. تا رسیدن به نتیجه ی دلخواه، دست از تلاش برندار.

مرداد


مسائل را عجالتا ساده بگیرید تا خود بخود حل شوند. زندگی خصوصی و روابط عشقی با عاطفی شما در با بازیگری مریخ و اورانوس به نقطه اوج و شکوفائی غیر منتظره ای خواهد رسید. برای آنها که مجرد هستند و بدنبال زوج آینده خود میگردند عشق با یک نگاه پیش بینی میشود .
حافظ:
وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم
رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم
تعبیر:افکار و اندیشه های بلند و متعالی داری. با سعی و تلاش، مقصود شما حاصل می شود. اراده ی محکم و ایمان راسخ، بهترین یار و یاور تو است. سعی کن جاه طلبی را از آرزوها و اندیشه های خود دور کنی.

شهریور


سفری برای شما پیش بینی میشود که نتایج آن بسیار مطلوب است. چنانچه در صدد اسباب کشی و تغییر محل اقامت خود هستید میتوانید هر چه زودتر نسبت بآن اقدام کنید که در طالع شما هرگونه نقل و انتقال و مسافرت خوب آمده است .
حافظ:
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت یا وصل دوست یا می صافی دوا کند
جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت عیسی دمی کجاست که احیای ما کند
تعبیر:زندگی گاهی با شکست و گاهی با پیروزی همراه است. نباید نا امید شد، بلکه به لطف خداوند امید داشته باش. همه چیز را از خدا بدان تا زندگی بر تو آسان گردد. به زودی رنج ها به پایان می رسد.


مهر


امرودوست جدیدی پیدا خواهید کرد که از آشنائی با او خوشحال خواهید شد. این دوست برای شما قدم خواهد داشت و وجودش میتواند بسیاری از مشکلات شما را از میان بردارد بدون اینکه خودش مستقیما در حل مشکلات شما دخیل باشد. منتظر نامه ای از راه دور باشید.
حافظ:
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
تعبیر:در زندگی با خیال راحت و آسوده زندگی کن و به آنچه داری راضی و خشنود باش و حریص نباش زیرا حرص و آز سرانجام رسوایی و بدنامی به بار می آورد. با پیران و بزرگان مشورت کن و از تجربه های آنان استفاده کن

آبان


از اینرو امکان وقوع مسافرت برای شما پیش بینی میشود. همچنین یک رابطه قابل توجه بین مسافرت و دوستیابی خودنمائی میکند و برای آنها که مجرد هستند امکان آشنائی با زوج آینده بسیار محتمل دیده میشود .
حافظ:
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت یا وصل دوست یا می صافی دوا کند
جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت عیسی دمی کجاست که احیای ما کند
تعبیر:زندگی گاهی با شکست و گاهی با پیروزی همراه است. نباید نا امید شد، بلکه به لطف خداوند امید داشته باش. همه چیز را از خدا بدان تا زندگی بر تو آسان گردد. به زودی رنج ها به پایان می رسد.


آذر


اگر در صدد خرید یا فروش ملک هستید کمی تامل کنید و صبور باشید. یک پیغام یا یک دیدار غیر منتظره با یک دوست قدیمی شما را متعجب خواهد کرد. آنرا بفال نیک بگیرید. دو مورد نامه احتمالا از راه دور در طالع شما دیده میشود.
حافظ:
نی من تنها کشم تطاول زلفت کیست که او داغ آن سیاه ندارد
حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب کافر عشق ای صنم گناه ندارد
تعبیر:زندگی خوب و سعادتمندی در پیش داری. مغرور و متکبر نباش و با دوستان و اطرافیان با مهربانی رفتار کن. در زمان بی نیازی و توانایی، نیازمندان و کسانی را که به کمک تو امید دارند فراموش نکن


دی


اگر در گذشته فعالیتهائی کرده اید در آینده پاداش زحمات خود را یکی پس از دیگری خواهید گرفت. سیاره ونوس مهمان شما خواهد بود و شرایطی ایجاد خواهد کرد که طی آن به موفقیتهای چشمگیر نایل گردید.
حافظ:
چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن
تعبیر:اگر صادقانه به سعی و تلاش بپردازی، به زودی به هدف و نتیجه ی دلخواه می رسی. سعادت و نیکبختی در دو قدمی تو است به شرط آنکه لحظات عمر را بیهوده به هدر ندهی. اراده ای راسخ داشته باش.


بهمن


عطارد در قسمت فوقانی طالع شما در حال حرکت است و قوای فکری شما را در برخورد با مسائل و یا اهدافی که دارید تامین میکند. این خاصیت همراه با تاثیرات اورانوس بشما فرصتی خواهد داد تا بتوانید در خلال این روز به جنبه های مهم زندگی خود بیشتر فکر کنید و تصمیمات جدی و عمده در مورد کار و حرفه و یا زندگی خود بگیرید
حافظ:
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند
حافظا گر نروی از در او هم روزی گذری بر سرت از گوشه کناری بکند
تعبیر:به آرزوی خود خواهی رسید فقط کمی همت و اراده می خواهد. صبر و استقامت را از یاد نبر. در انتظار دیدار دوستی به سر می بری. به زودی او را خواهی دید.

اسفند


مشارکت و شانس یا اقبال، پول و نامه احتمالا از راه دور و مسائل خانوادگی در طالع شما دیده میشود. متولدین این ماه که صاحب فرزند میباشند ممکن است در رابطه خواسته های فرزندانشان یا احیانا کنترل کردنشان مشکلاتی پیدا کنند. سیاره ی شما در زمینه های ملکی از هر نوع و از هر طریق فواید بسیار مطلوبی برایتان ایجاد خواهد کرد. تندرستی در طالع شما دیده میشود
حافظ:
مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود
مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است که ما دیدیم و محکم جاهلی بود
تعبیر:تنهایی و غم و اندوه را می توانی به شادی تبدیل کنی. با همنشینی با دوستان خوب می توانی راه تازه ای پیش پای خود قرار دهی. عشق و محبت را فراموش نکن

+15
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.