مهاجرت به کدام کشور برای نخبه های علوم انسانی جذابتر است؟


مهاجرت به کدام کشور برای نخبه های علوم انسانی جذابتر است؟

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻢ‌ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪﯾﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ.

به گزارش مهر؛ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻘﺺ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻭ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻧﺸﺪﯾﻢ.

ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻻ‌ﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻ‌ﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻ‌ﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻭﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ: ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼ‌ﻑ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ.

ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﺨﺒﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺷﻮﺩ.

ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺑﺎﻻ‌ترین ﺳﻄﻮﺡ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ است.
خیال - ایران - تهران
نخبه !؟ نمردیم و معنی نخبه را مخصوصا توی ایران فهمیدیم . اولا که دانشگاههای ایران دیگه دانشگاه نیستن چون ورود برای عموم آزاد شده و در ضمن یه مشت استاد بیسواد و یه مشت دختر و پسر بی هدف هم شدن دانشجو؟ کیلویی نمره میدن و مدرک میگیرن . مدرک ایران همه جای دنیا مفتش گرونه . دانشگاه سراسری ش که پارسال همه رو قبول کرد . از یک میلیون و پانصد هزار نفر ، یک میلیون و دویست و پنجاه تاشون قبول صد در صد شدند و بقیه هم لابد جزو ذخیره ها .فقط یه کنکور دکوری گذاشتن. دانشگاه آزادش که دیگه معلومه ! و بقیه دانشگاههای در پیتی از جمله پیام نور و مکاتبه ای و علمی کاربردی . دانشگاه اگه دانشگاه باشه هر بیسوادی سرشو نمیندازه بره تو و بشه دانشجو . یادش به خیر یه زمانی دانشجو بودن یه کلاسی داشت
چهار‌شنبه 16 شهریور 1390

*Fanoos* - ایران - شهمیرزاد
عجب ...!!! به نظر من شهر یا کشور مهم نیست مهم استعداد خدادای است که خدا به آدمها داده ..در واقع تلاش و کوشش آدمها مهم هست نه شهر !!!.
چهار‌شنبه 16 شهریور 1390

Neda02 - کانادا - اتاوا
این متن قابل خواندن نیست. کدهاش فرق داره.
چهار‌شنبه 16 شهریور 1390

zartusht67 - المان - فرانکفورت
المانها راسیست هستند و به خارجی اصلا راه نمیدهند
چهار‌شنبه 16 شهریور 1390

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.