گزارش کروبی از حضور خود در نمایشگاه مطبوعات

گزارش کروبی از حضور خود در نمایشگاه مطبوعات

آفتاب یزد : مـهـدی کـروبـی روز گـذشـته برای دقایقی در نمایشگاه مـطـبـوعات حاضر شد. پـس از حـضـور کـروبـی در نـمـایـشـگـاه، سایت‌های مختلف خـبری، گزارش‌های متفاوت و متناقضی از نحوه برخورد حامیان و مخـالفـان کروبی مخابره کردند. یکی از فعـالان سیـاسـی کـه بعدازظهر دیروز موضوع را از زبان مهدی کروبی شنیده بود حوادث دیروز را به نقل از مهدی کروبی به شرح زیر نقل کرد: روز جمعه به نمایشگاه مطبوعات رفتم. در بدو ورود، گروه‌های زیادی از مردم با برخورد محبت‌آمیز خود مـرا مورد استقبال قرار دادند. سپس به محل تشریفات نمایشگاه رفتم و پس از آن برای آغاز بازدید توسط برخی افراد حاضر بـه طـرف غرفه‌ها هدایت شدم. در این مسیر عده زیادی از جمعیت، با محبت فراوان مرا همراهی می‌کردند که من بارها از ایـشـان خـواهـش کردم هیچ گونه شعاری ندهند. در این میان جمعیتی که تعداد آنها از ده نفر تجاوز نمی‌کرد شروع به دادن شعار مرگ بر منافق کردند که پس از اصرار آنها بر تـکـرار ایـن شـعـار، جمعیـت کثیـری کـه مـرا همـراهـی مـی‌کـردنـد در مـقـابـل، شـعارهایی از جمله <مـرگ بـر دیـکـتـاتـور> سـر دادنـد و همه شـاهد بودند تعداد کسانی که شعارهایی علیـه من می‌دادند نسبت به طرفداران اینجانب، به هیچ وجه قابل توجه نبودند. ضمن آنکه هر لحظه بر جمعیت حاضر در اطـراف مــن کــه قــریــب بـه اتـفاق آنها شـعـارهـای حــمـایـتـی مـی‌دادند افزوده می‌شد. نکته جـالـب تـوجـه حـرکـات آرام ایـن افراد و خودداری آنها از هر گونه حرکت در هنگام عـبــور از بــرابـر بـرخـی خـبـرگـزاری‌هـاو رســانــه‌هــای مـخــالــف اصلاحـات بـود. به هر حال ‌بــا افــزایـش شعـارهـا، برای جلوگیری از تـشـنــج و درگـیــری در نـمــایشگـاه کـه مـی‌تـوانـسـت مـوجـب سـوء اسـتـفاده و خشونت عده‌ای علیه مردم شود، صلاح را بر ترک نمایشگاه دیدم که متولیان امر وقتی از نیت من مطلع شدند مسیر خاصی را برای بیرون رفتن من در نظر گرفتند که امکان همراهی مردم وجود نداشت. پس از چند دقیقه و در حالی که اطراف من خالی شده بود تعدادی از افراد که حضور آنها کاملا برنامه‌ریزی شده بود و مطابق معمـول بـرای اقـدامات خود هیچگونه نگرانی ندارند به صورت ناگهانی در اطراف من قرار گرفتند و همان شعارها و اقداماتی را آغــاز کــردنــد کــه رویــه هـمـیـشـگــی آنهاست.تعدادی از آنها هم شروع به پرتاب اشیای مختلف از جمله بروشورهای نمـایشگـاه کـردند. فرزند کروبی هم که همراه او در نمایشگاه حضور داشت با اشاره بـه مـجروح شدن صورت پدرش گفت:از طبقه بالا تعدادی بروشور نمایشگاه را به صـورت دستـه‌ای بـه طـرف پـدرم پرتاب کردند که پس از اصابت به سر کروبی، منجـر بـه افتـادن عمـامـه و مجـروحیت صورت او شد. یک فعال سیاسی که شرح ماوقع را به نقل از کروبی برای آفتاب یزد نقل کرد – و اظـهـارات او تـوسـط خـبـرنـگاران و مدیران آفتاب یزد که در محل نمایشگاه حاضر بودند تایید شد – حضور طرفداران کروبی – علی‌رغم سرزده بودن بازدید او از نـمایشگاه– را بسیار چشمگیر دانست و به نقل از کروبی، از ابراز محبت‌های بی‌شائبه مـردم تـشـکـر کرد. وی همچنین اظهار داشت: اقدامات سازمان یافته علیه کروبی کاملا بی‌ارزش بوده است و به هیچ وجه موجب نگرانی کروبی نشده و او از حضور خود ‌ ‌در نمایشگاه ابراز رضایت کرد؛ اگر چه از اینکه رفتار غیراخلاقی عده‌ای خاص، مانع دیدار او از غرفه‌های مختلف شده اسـت اظـهار ناخرسندی نمود. از سوی دیگر علی‌رغم اعتراض بسیاری از حاضران در نــمــایـشـگــاه بــه رفتـار عـده‌ای خـاص، تعدادی از خبرگزاری‌های حامی دولت تــنــهـــا بــه انـعـکــاس مــاجــرا بــراســاس علاقه‌مندی‌های خود پرداختند. یک سایت بـسـیار نزدیک به دولت که نمی‌توانست شعارهای اولیه حامیان کروبی – علی‌رغم عدم اطلاع قبلی از حضور وی – را انکار کند در همین مورد نوشت:مهدی کروبی عصر جمعه در حالی که با شعارهای "درود بر کروبی" عده‌ای از همراهانش به ‌نمایشگاه مطبوعات وارد شده بود، با شعار "مرگ بر منافق" عده دیگری از بـازدیـدکننـدگـان بـه بیـرون از ‌نمایشگاه هدایت شد.‌مهدی کروبی ساعت 15 با جمعی از اطـرافیـانـش وارد نمایشگاه مطبوعات در شبستان ‌مصلی تهران شد و شعارهای "درود بر کروبی"، "کروبی زنده باد موسوی پاینده باد"، "یــا حـسـیــن میـرحسیـن" ‌از سـوی بـرخـی هوادارانش همراهی شد.‌با این حال، وی هنوز یک‌سوم از مسیر نمایشگاه را بیشتر طی نکرده بـود کـه بـا رسـیـدن بـه بـخـش روزنـامه‌ها و ‌خبرگزاری‌ها، با شعار "مرگ بر منافق" عده زیاد دیـگـری از بـازدیدکنندگان نمایشگاه مواجه شد.‌در همین مورد ایسنا نیز نوشت : بازدید مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی از نمایشگاه مطبوعات، دقایقی موجب متشنج شدن فضای نمایشگاه شد. ‌ ‌مهدی کروبی بـه مـنـظـور بـازدیـد از نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها وارد نمایشگاه شد که بعد از حضور وی، تعدادی از هواداران به سر دادن شــعــار پــرداخــتـند. ‌کروبی به دلیل ازدحام جـمـعـیـت تـنها توانست بخش کوچکی از نمایشگاه و راهروی اصلی را طی کند. ‌ ‌در این هــنــگــام تــعــدادی از مــخالفان کروبی نیز به سـردادن شعار پرداختند. سپس کروبی به دلیل ازدحام جمعیت به قسمتی از شبستان هدایت شد تا از ازدحام مردم کاسته شود اما همچنان طرفداران و مخالفان وی با سر دادن شعار فضای مصلی را پر کرده بودند. ‌‌این تجمع بـاعـث وارد آمـدن خسـاراتـی بـه چند غرفه در قسمت شمالی سالن نیز شد. ‌ ‌پس از آن، محـافـظـان کـروبـی وی را بـه همراه نیروی حفاظت نمایشگاه به طبقه‌ فوقانی شبستان راهنمایی کردند و او از همان طبقه به بیرون از نمایشگاه رفت، اما خروج کروبی از نمایشگاه آرام شدن فضا را به همراه نداشت؛ زیرا پس از آن همچنان عده‌ای در طبقه‌ فوقانی شبستان شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی و کــروبــی ســر مـی‌دادنـد. سپـس ایـن افـراد بـا سـر دادن شعار به طبقه اصلی شبستان حرکت کـردنـد کـه در این هنگام، با افرادی که در مخالفت با کروبی و میرحسین موسوی شـعـار <مرگ بر منافق> سر می‌دادند روبه‌رو شدند و این رویارویی برای لحظاتی به تشنج کشیده شــد. وضـعـیــت عـمــومـی نمـایشگـاه پـس از متفرق شدن تجمع‌کنندگان به حالت عادی بازگشت. ‌

baas - هلند - روتردام
زنده باد ایرانی بدون اسلام و قران و خرافات .
شنبه 2 آبان 1388

roshan1980 - ایران - ایران
هر کسیکه برای مردم قدم برداره قابل احترامه دین ونژاد وفرقشم مهم نیست. زنده باد ایران و همه مردمش
شنبه 2 آبان 1388

Alireza88 - ایران - تهران
دوست خوبم roshan1980 - ایران - ایران. نظر بسیار خوبی را ارائه دادید. زنده و پیروز باد راه سبز آزادی ملت ایران
شنبه 2 آبان 1388

پسر کرد ایران زمین - ایران - تهران
اگه تعداد مخالفان بیش از 10 نفر نبود و تعداد طرفدارن بسیار زیاد پس چطور این ده نفر توانستند عمامه را از سرش بردارند و صورتش را زخمی کنند. به نظر می رسد رقم تعداد طرفداران و مخالفان با هم جابه جا شده باشد.
شنبه 2 آبان 1388

OmidParsi - ایران - تهران
کسانی که به کروبی حمله ور شدند رو فقط می توان به سگان هاری تشبیه کنم که توسط کودتاچیان تغذیه می شن برای حمله ور شدن و گرفتن پاچه ملت . کروبی مثل خاری است در چشم این نامردمان .زنده باد شیر مرد ایرانی فرزند دلاور زاگرس.
شنبه 2 آبان 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.