نامه ۲۷ استاد دانشگاه به رهبر: خود را به علی تشبیه نکنید

نامه ۲۷ استاد دانشگاه به رهبر: خود را به علی تشبیه نکنید

خلاصه:
بیست و هفت تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران طی نامه ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای، سخنان اخیر وی در نماز جمعه مبنی بر مقایسه ولایت خویش با ولایت علی را زمینه ای برای قلع و قمع مخالفین و معترضین به نتیجه دروغین انتخابات ریاست جمهوری ایران دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند.

بیست و هفت تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران طی نامه ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای، سخنان اخیر وی در نماز جمعه مبنی بر مقایسه ولایت خویش با ولایت علی را زمینه ای برای قلع و قمع مخالفین و معترضین به نتیجه دروغین انتخابات ریاست جمهوری ایران دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند.

 

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران طی نامه ای که نسخه ای از آن توسط یکی از اساتید امضاء کننده این نامه در اخیتار جرس قرار گرفته است، علاوه بر تاکید بر حضور معترضان در راهپیمایی روز قدس به منظور پاسخ صریح به خطبه های خامنه ای خطاب به رهبری نوشته اند: شما شبیه امام علی نیستید و مخالفین شما هم شبیه مخالفین امام علی نیستند. زیرا هر سه گروه مخالف امام علی ، بر علیه عدالتخواهی امام شمشیر کشیدند. در حالی که مخالفین شما برای احقاق حق انتخاب مردم و تعیین تکلیف رأی ربوده شدة آنها در برابر شما به اعتراض ایستادند و با مسالمت و مدنی ترین شکل ممکن به تحقیر ملت توسط کودتاگران و دزدان رأی مردم اعتراض کردند. نه باتوم داشتند و نه سلاح سرد و گرم ، در حالی که ایادی آشوبگر و اغتشاشگر شما هم باتوم داشتند و هم سلاح سرد و گرم و سبعیت. پس با چه منطقی خود را به جای امام علی می نشانید و مخالفین خود را به جای مخالفین امام علی؟ و بی شرمانه از مدارای با مخالفین دم می زنید ؟
متن کامل نامه بدین شرح است:

جناب آقای خامنه ای

خطبه های نماز جمعة اخیر (20 / 06 / 88 ) شما بیانگر این بود که شما با شبیه سازی بین حکومت امام علی (ع) و سیاست ایشان در برخورد با مخالفین و نظام ولایی خودتان ، سعی وافر داشتید که اولاً خود را به جای امام علی و مخالفین خود را به جای مخالفین امام قرار داده و قداست و پاکی را از آنِ خویش و نفرت و پلیدی را از آنِ مخالفین خود سازید. ثانیاً تلاش نمودید با شبیه سازی مخالفین خود با مخالفین امام علی ، به زعم خود زمینه را برای قلع و قمع نهایی مخالفین فراهم نمائید. همچنین با ترسیم چهرة دشمنان و دوستان خارجی نظام و نیز تکرار حضور 85 درصدی مردم در انتخابات ، سعی کردید پایگاه مستحکم مردمی نظام را به رخ مخالفان داخلی خود کشیده و داغ و درفش را به سران جنبش مردمی نشان دهید تا هم آنان و هم مردم را از ادامة حرکت جنبش سبز و حضور در راهپیمایی روز قدس باز دارید . در این رابطه نکات قابل تأملی به چشم می خورد که برای تنویر افکار عمومی و احیاناً تنبّه شما ، به تبیین آنها می پردازیم:

1- شبیه سازی بین دو پدیدة اجتماعی یا دو دورة تاریخی زمانی در صورتی امکان پذیر و منطقی خواهد بود که بین آن دو وجوه تشابهی موجود باشد . در حالی که بین نظام علوی و نظام ولایی شما نه تنها وجوه تشابهی وجود ندارد بلکه در تضاد با یکدیگرند. البته شاید تنها وجه تشابه هر دو نظام، واژة اسلامی باشد که به عنوان صفت (واقعی یا غیر واقعی) به دنبال هر دو نظام آمده است.

2- اینکه شما نه تنها علی (ع) و مشابهش نیستید بلکه در مقابل و در تضاد با آن بزرگوار هستید را از مقایسة کارنامة سی سالة شما در ایام پس از پیروزی انقلاب تا کنون با کارنامة سی سالة دوران سکوت و حکومت آن حضرت می توان به وضوح مشاهده کرد ( که البته تفصیل آن نیازمند مجال و مقال دیگری است.)

3- ظاهراً شما در مقام خطابه با مطرح کردن دیدگاههای امام در مورد ارزش حکومت و انگیزة ایشان در پذیرش حکومت ، سعی کردید خود را به ایشان تشبیه نمائید. در حالی که اولاً صرف ادعا برای اثبات این امر کافی نیست و تنها اعمال و رفتار شماست که می تواند مؤید یا نافی این امر باشد. ثانیاً شما عمداً یا سهواً نظر امام را در مورد حق حاکمیت که مختص مردم می داند و لاغیر ،فراموش کردید مطرح بفرمایید و شاید به مصلحت نظام ولایی خویش ندیدید! .آری ، فراموش کردید این سخن امام را مطرح کنید که فرمود: " ای مردم حق حاکمیت از آنِ شماست و هیچ کس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید حقّ حکومت بر شما را ندارد." و یا آنجا که می فرماید: "رسول خدا (ص) از من پیمانی گرفت و فرمود : ای پسر ابی طالب ، ولایت امّتم حقّ توست. اگر به درستی و عافیت تو را سرپرست خود کردند و با رضایت درمورد تو به وحدت نظر رسیدند، امرشان را بر عهده گیر و بپذیر؛ اما اگر در بارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار ."

4- می بینیم که تضاد نگرش و عمل شما با نگرش و عمل امام علی (ع) در این است که امام حق حاکمیت را حقّ مردم می دانست و در مقاطعی که مردم نمی خواستند نه به دنبال حکومت می رفت و نه خود را بر مردم تحمیل می کرد (به عنوام مثال ، عدم شرکت امام در جریان سقیفة بنی ساعده و نـــــه گفتن به پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف در شورای حکومتی عمر و خودداری از پذیرش حکومت پس از قتل عثمان، شواهد روشنی هستند بر این نگرش و روش امام ). در حالی که شما با حمایت از طرّاحی و اجرای کودتا و خیانت در امانت مردم ، نه تنها حقّ انتخاب و حقّ حاکمیت را از مردم سلب کردید ، بلکه چشم خود را بر حضور میلیونی و آرام مردم معترض بستید و به جای پاسخگویی آرام و منطقی به اعتراض آرام مردم ، چماقداران حکومتی خود را در ملأ عام بر سر مردم ریختید و به بهانة آشوب و اغتشاشی که ایادی خود شما بر پا کرده بودند و می کنند مردم بی گناه را یا در خیابانها به خاک و خون کشیدید و یا در بازداشتگاههای مخوف قرون وسطایی خود به مسلخ نظام ولایی خود بردید و با شکنجه های جسمی و روحی و حتی فحاشی های رکیک و تجاوز جنسی به زنان و مردان در بند و بی گناهانی که گناهی جز اعتراض به خیانت شما در امانت و باز ستادن امانتشان نداشته اند ، نه تنها حقّ انتخاب و حقّ حیات را از آنان سلب نمودید ، بلکه کرامت انسانی آنان را با پلید ترین رفتارها به ابتذال کشاندید.

5- شما که دائماً به بهانة دشمن ستیزی ، هر نوع انتقاد و مخالفت مردم را به توطئة دشمنان و بیگانگان نسبت داده و می دهید و مردم حماسه ساز قبل از انتخابات را ، به بهانة اعتراض آنان به نتیجة انتخابات و ربودن رأیشان توسط ایادی شما و ستاد کودتا ، عاملان دولتهای بیگانه و مجریان انقلاب مخملی می خوانید و پس از بازداشت های فله ای ، آنان را در اختیار بازجویان جلّاد خود (که هیچ حدّ و مرز قانونی و دینی و اخلاقی و انسانی نمی شناسند) قرار می دهید تا از طریق اعمال شکنجه های وحشتناک قرون وسطایی، توهمات اربابشان را به صورت اقاریر و اعترافات نمایشی بر زبان آنان جاری ساخته و تحویل بی دادگاههای ولایی شما دهند ، چه وجه تشابهی با امام علی دارید ؟ و اصولاً چه تشابهی بین نظام ضد دینی و ضد انسانی شما و نظام مبتنی بر حقّ و عدل امام علی است که شبیه سازی می کنید تا با عوام فریبی و به لجن کشیدن دین خدا و ولیّ او ، چند روزی بر عمر ننگین نظام ضد جمهوری و ضد اسلامی خویش بیفزایید ؟

6- به راستی این دشمنانی که دائماً از آنان سخن می گویید کیانند و چه ویژگی هایی دارند ؟ و اصولاً معیار دوست و دشمن چیست؟ اگر ظلم و غارتگری معیار شناخت بیگانگان و دشمنان است آیا ظلم آشکار و تعدی و تجاوزهای بی شمار شما و ایادیتان به مال و جان و مال و نوامیس مردم، شما را در ردیف بیگانگان و دشمنان قرار نمی دهد؟ شما که دائماً مردم را از هجوم و سلطة بیگانگان می ترسانید آیا تا کنون از خود پرسیده اید که اگر بیگانگانی نظیر آمریکا و اسرائیل بر این مملکت مسلط شوند آیا بدتر از شما با مردم رفتار می کنند؟ آیا لحظه ای اندیشیده اید که در نظر اکثریت ملت تحت ستم ، ماهیت رژیم ولایی شما از رژیم اسرائیل بدتر و خطرناکتر است ؟ چرا که اسرائیلیان زندانیان فلسطینی را شکنجه می کنند و دژخیمان شما مردم بی گناه و ملت خویش را مورد شکنجه های جسمی و روحی و جنسی قرار می دهند . آری در نظر مردم، جنایاتی که چماقداران حکومتی شما با خوابگاههای دانشجویی و دانشجویان بی گناه کردند از هیچ بیگانه ای انتظار نمی رفت.

7- در حکومت علوی ، وقتی که پیشوای مسلمین می شنود که در نقطه ای از قلمرو اسلامی، خلخالی را به ستم از پای یک زن یهودی ربوده اند ، بر خود سیلی می زند و می فرماید که اگر کسی از شنیدن این خبر و ننگ وقوع این عمل در قلمرو اسلام دق کند نباید بر او خرده گرفت. اما در حکومت ولایی شما بازجویان و دژخیمان با اختیار تامّ و خیالی آسوده از هرگونه مجازات احتمالی ، هر بلایی که مایلند بر سر زندانیان بی گناه می آورند و جان و حیثیت انسانی و ناموس آنان را مورد تجاوز قرار می دهند و پس از تجاوزات بی شرمانة جنسی آنان را به قتل می رسانند و حتی برای محو آثار جنایتشان ، قربانیان را با آتش یا اسید می سوزانند و جسد آنها را شبانه یا در بیابانها رها کرده و یا به صورت گمنام در گورهای دسته جمعی بهشت زهرا پنهان می نمایند و شما در روز روشن و در برابر دیدگان خانواده های مظلوم و داغدار خانواده های آنان و نیز یک ملت دربند و همة جهانیان ، از جایگاه نماز جمعه به تعریف و تمجید از جنایتکاران پرداخته و با افتخار از ظرفیت بالای نظام برای سرکوب فریاد حق طلبانة ملت سخن می گویید. به راستی با چه رویی از امام علی و حکومت وی سخن می گویید؟ شما نه تنها شبیه او نیستید ، بلکه به عنوان کسی که همة ویژگیهای دشمنان امام علی (ع) را در خود جمع کرده اید ( آنچه شرّان همه دارند تو تنها داری ) حق ندارید نام آن بزرگوار را بر زبان آورده و اسوة عدالت را شریک جنایتهای نظام ضد دینی خویش کنید. آیا درد انتساب شما به امامی که قربانی عدالتخواهی خود شد و حاضر نبود برای حفظ قدرت و حکومت خویش و رسیدن به پیروزی ، کوچکترین ستمی را حتی بر دشمنان قسم خوردة خود روا دارد ، از درد ضربت شمشیر مسموم ابن ملجم دردناکتر و کشنده تر نیست ؟

8- به راستی بین حکومت علوی که مبتنی بود بر صداقت و عدالت و احقاق حقّ مظلومین، و حکومت ولایی شما که بر دروغ و تقلب و خیانت در امانت مردم و تزویر و عوام فریبی و ارعاب و تهدید و سرکوب مردم بی گناه استوار شده است چه وجه تشابهی است ؟ چقدر عوام فریبی ؟ چرا حاضرید برای حفظ قالب نظام خود ، همة محتوای دینی و انسانی و اخلاقی انقلاب و اسلام را قربانی کنید؟ آیا لحظه ای اندیشیده اید که حاکمیت نظام اسلامی بی محتوای شما ، از تسلط هر حکومت بیگانه بر کشور خطرناکتر است؟ زیرا تسلط بیگانگان ممکن است مال و جان ملت را تباه کند، در حالی که حاکمیت نظامی که به هیچ حد و مرز قانونی و شرعی و اخلاقی و انسانی پای بند نیست و فقط نام دین را یدک می کشد نه تنها مال و جان و ناموس مردم ، بلکه دین و ایمان و فرهنگ جامعه را به تباهی و ابتذال می کشاند.

9- شما شبیه امام علی نیستید و مخالفین شما هم شبیه مخالفین امام علی نیستند. زیرا هر سه گروه مخالف امام علی ، بر علیه عدالتخواهی امام شمشیر کشیدند . در حالی که مخالفین شما برای احقاق حق انتخاب مردم و تعیین تکلیف رأی ربوده شدة آنها در برابر شما به اعتراض ایستادند و با مسالمت و مدنی ترین شکل ممکن به تحقیر ملت توسط کودتاگران و دزدان رأی مردم اعتراض کردند. نه باتوم داشتند و نه سلاح سرد و گرم ، در حالی که ایادی آشوبگر و اغتشاشگر شما هم باتوم داشتند و هم سلاح سرد و گرم و سبعیت . پس با چه منطقی خود را به جای امام علی می نشانید و مخالفین خود را به جای مخالفین امام علی؟ و بی شرمانه از مدارای با مخالفین دم می زنید ؟

10- بنابراین ، اگر استبداد و خودکامگی اندک توانی برای دیدن واقعیات و حقایق در شما باقی گذاشته باشد که بعید می نماید ، خواهید دید همانگونه که نظام ولایی شما هیچ شباهتی به نظام علوی ندارد و مخالفین شما نیز هیچ شباهتی با مخالفین امام علی ندارند ، روش سیاسی شما و حکومت ولایی تان هم هیچ شباهتی با روش سیاسی حکومت علوی ندارد. امام علی نه تنها هیچ کس را مجبور به بیعت نکرد ، بلکه حقوق هیچ مخالفی را از بیت المال قطع نکرد و هیچ مخالفی را قصاص قبل از جنایت نکرد . در حالی که حکومت ولایی شما نه تنها مردم را از حقّ حاکمیت محروم ساخته ، بلکه مخالفین را به گناه نکرده قصاص کرده و دست تجاوز به مال و جان و نوامیس مخالفین گشوده و پای اهانت و تحقیر بر حیثیت و کرامت انسانی ملت بزرگ ایران نهاده است.

11- ادعای پایگاه مردمی برخاسته از 40 میلیون رأی مردم و حضور 85 درصدی مردم در انتخابات نیز پوشالی است و قابل مصرف برای چماقداران و جلادان و دژخیمان حکومتی و درصد قلیلی از مردم طرفدار شما . زیرا حضور پر نشاط تودة مردم و بویژه جوانان در ایام تبلیغات انتخاباتی ، و حضور 85 درصدی مردم ( که ناشی از فعال شدن تمامی رأی های خاموش در داخل و خارج کشور بود ) ، قطعاً برای ادامة وضع موجود نبود. نسل جوان و مردم مأیوس و قهر کرده با نظام و انقلاب برای تغییر وضع موجود به صحنه آمدند نه برای تثبیت آن و تمامی شعارهای امواج خروشان مردم در ایام تبلیغات انتخاباتی بیانگر این واقعیت آشکار است . بدیهی بودن این امر به قدری بود که وقتی یک ساعت پس از اتمام انتخابات و قبل از آمدن تمامی صندوقها از شهرستانها ، ستاد کودتای وزارت کشور و برخی از خبرگزاری های وابسته به دولت ، محمود احمدی نژاد را با احراز بیش از 60 درصد آراء برندة انتخابات اعلام کردند مردم بهت زده شدند و احساس کردند کودتایی در حال شکل گیری است و وقتی نظامی شدن فضای شهر تهران از عصر روز انتخابات و حضور شما در تلویزیون و تبریک شتابزدة ایشان به احمدی نژاد ( قبل از اتمام شمارش آراء و بررسی شکایات و اعلام صحّت انتخابات توسط شورای نگهبان) را در کنار هم قرار دادند یقین کردند کودتا به رهبری شخص شما صورت گرفته است و به همین دلیل از روز 23 خرداد اعتراضات مردمی با شعار موسوی موسوی رأی مرا پس بگیر آغاز شد و مردم با حضور چند میلیونی خود در راهپیمایی روز 25 خرداد ، علیه توهینی که به شعور و حقّ انتخاب آنان شده بود فریاد اعتراض مسالمت آمیز خود را به گوش جهانیان رساندند. اما شما جاهلانه یا مغرضانه چشم خود را براین اعتراض گستردة مردمی (که یادآور حضور گستردة مردم در ایام پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 بود ) بسته اید و عوامفریبانه حضور گستردة اصلاح طلبانة مردم در انتخابات و نیز حضور معترضانه و میلیونی مردم تهران در روز 25 خرداد و پس از آن را به نفع خود و نظام ولایی رسوای خود مصادره کرده و بی شرمانه همة این واقعیات ( که نـــــــــــه ی بزرگ ملت به شما و رئیس جمهور منتصب شما بوده است ) را پایگاه مردمی نظام تلقی کرده و با تکیه بر آن به ملت اعلام جنگ می دهید و در سراب توهّم خویش ، روش سیاسی خویش را ادامة روش سیاسی امام علی می نمایید !!! زهی خیال باطل . غافل از اینکه طشت رسوایی شما از آسمان قداست بر زمین افتاده و عام و خاص ، پلیدی چهرة مستور در پس پردة قداست و امامت مسلمین جهان را بوضوح دیده اند و برملا شدن جنایات دژخیمان نظام ولایی ، حنای همة ادعاهای پوشالی شما را بی رنگ ساخته است.

12- آری ، رژیمی که وحشیانه تر از هر مهاجم بیگانه با ملت خویش رفتار می کند از هر بیگانه ای بیگانه تر است و ادعای دفاع از مظلومین فلسطینی توسط چنین نظامی، از تلخ ترین لطیفه های تاریخ است که نظام ولایی شما مبدع آن بوده است . بنابراین از این پس ملت ایران ، قدس شریف (عدالت ، آزادی و کرامت انسانی) دربند خویش را نه در سرزمین فلسطین ، که در سرزمین غصب شدة کهریزک و اوین و هزاران بازداشتگاه و زندان رسمی و غیررسمی رژیم ولایی و جای جای وطن به یغما رفته اش ، جستجو کرده و برای رهایی آن از چنگال ایادی غاصب بدتر از اسرائیلِ نظام استبداد دینی شما که تمامی سرزمین پاک ایران را همانند غزه به زندانی بزرگ تبدیل کرده ، تلاش می کند و پتک سنگین تمامی آه و ناله ها و نفرین ها و فریادهای دلخراش مادران و پدران داغدار و همسران و فرزندان به سوگ عزیزانشان نشسته و تمامی ملت ستمدیدة ایران بر سر استکبار مولود نظام ولایی شما فرود خواهد آمد.

به امید رهایی هر چه سریعتر ملت مظلوم و شجاع ایران و نیز اسلام منادی آزادی و عدالت از چنگال متحجرین و قدرت پرستان نظام استبداد دینی جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای تهران


نامه‌های اعتراضی استادان و پزشکان به رهبر و رئیس قوه قضائیه

گروهی از استادان دانشگاه و پزشکان ایران، با امضای نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مسائل و مشکلات آسیب‌دیدگان ناآرامی‌های سه ماه اخیر و جلوگیری از دخالت نظامیان در سیاست شدند.

رفع "مصونیت فولادین" از عاملان ایجاد جو التهاب، که از امکانات عمومی سوءاستفاده می‌کنند، یکی دیگر از خواست‌های مهم استادان و پزشکان است.

 

۲۷ استاد دانشگاه تهران نیز، در اقدامی جداگانه اظهارات آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در نماز جمعه هفته گذشته مورد اعتراض شدید قرار دادند.

 

نامه به لاریجانی

 

استادان دانشگاه و پزشکان، در نامه خود رسیدگی سریع به وضعیت بازداشت شدگان و ایجاد امکان حق استفاده از وکیل برای آن‌ها را طلب کردند و خواستار تحقیق و رسیدگی درباره بازداشت افراد از سوی مراجعی غیر از قوه قضائیه شدند.

 

تهیه‌کنندگان نامه سرگشاده، با نقل اظهارات صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه، در مراسم معارفه، نوشتند که این سخنان سبب شد این امید در دل‌ها زنده شود که نادیده گرفتن حقوق شهروندان به تدریج از جامعه رخت خواهد بست.

 

رئیس جدید قوه قضائیه در مراسم معارفه خود گفته بود: «هیچ‌کس نباید خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع کند. من  در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم داشت و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.»

 

حذف شخصیت‌ها

 

استادان و پزشکان، پس از نقل این جمله نوشتند: « همه شاهد بودیم که در ماه‌های اخیر برخی با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تلاش خود را در حذف بخش عمده‌ای از نیروهای وفادار به نظام قرار داده و بر این روش اصرار و مداومت دارند. لذا، ما با توجه به شرایط سیاسی کشور از آن مقام مسئول انتظار داریم که با ایجاد یک روند فوق‌العاده، به حقوق شهروندانی که دچار مصائب سیاسی و حقوقی شده‌اند رسیدگی کنید.»

 

استادان و پزشکان، خواستار برخورد قاطع با دایرکنندگان بازداشتگاه کهریزک و عاملان برخوردهای غیرانسانی با بازداشت شدگان شدند. جلوگیری از پخش محاکمات در تلویزیون و رسیدگی به برخوردهای غیرقانونی با مطبوعات، دو خواسته دیگر نویسندگان نامه سرگشاده است. آن‌ها از رئیس قوه قضائیه خواستند که "مصونیت فولادین" عاملان جو التهاب در جامعه را که از امکانات عمومی سوء استفاده می‌کنند رفع کند.

 

نامه ۲۷ استاد به خامنه‌ای

 

همزمان با انتشار نامه سرگشاده استادان و پزشکان، نامه ۲۷ استاد دانشگاه دیگر نیز، در برخی از پایگاه‌های اینترنتی منتشر شد. این نامه شدیداللحن را، استادانی که نامشان هنوز ذکر نشده است، خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای نوشته و از او خواسته‌اند که ولایت خودش را با ولایت امام علی و مخالفان خود را با مخالفان امام اول شیعیان مقایسه نکند.

 

در این نامه مفصل، استدلال شده است که هر سه گروه مخالف امام علی با عدالت او می‌جنگیدند، در حالی که مخالفان آیت‌الله خامنه‌ای به مخالفت با بی‌عدالتی وی برخاسته‌اند. استادان دانشگاه تهران، اظهارات آقای خامنه‌ای را زمینه‌سازی برای سرکوب مخالفان دانسته‌اند.

 

آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه هفته گذشته ولایت خود را با ولایت امام علی و مخالفانش را با مخالفان ایشان مقایسه کرد.

sami_rad - انگلیس - لندن
چلاغ حرامزاده لعنت بر تو برعلی و هرچی عرب حرامزاده است. ننگ بر شما جلادان و دین دروغین تان.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

abiabi - انگلستان - لندن
واقعا دم همه ی این استادها گرم . فقط تو این نامه یه مرگ بر خامنه ای کم داشت
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

amo danial - نروژ - اسلو
نفرین بر ان پیغمبری که خامنه ای اولاد اوست. .
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

778899 - ایران - شیراز
منت محمود را احمدی نژاد که طاعتش موجب مدرک است و به ستایش اندرش مزید ثروت.هر سخنی که برآورد مضر حیات است و چون بخندد مخرب ذات.پس در هر عملش 2 نکبت موجود است و به هر نکبتی لعنتی واجب.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
وای به ملتی که استادانش علی را سمبل عدل بدانند انوقت از بی سوادان چه انتظاری!!!!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

farid abbasi - ایران - تهران
sami_rad - انگلیس - لندن و amo danial - نروژ - اسلو . سلام .از شما دوستان عزیز خواهشمندم بجای توهین و ناسزا به مقدسات اسلامی که باعث ایجاد اختلاف می شود به فکر اتحاد برای سرنگونی حکومت اخوندهای کثیف و ساختن ایرانی اباد برای تمام ایرانیان باشیم.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Negah* - المان - فرانکفورت
حکومت در ادعای پای‌بندی به احکام شریعت و قانون اساسی، دروغ می‌گوید و «دروغ گویی» فسق است. حاکمیت، به مردم ایران ستم کرده و می‌کند و «ظلم و ستم» فسق است. : پیمان شکنی و زیرپا گذاشتن حقوق . مشروع ملت در قانون اساسی، گناه کبیره و فسق است. فسق، سبب خروج از ایمان نمی‌شود ولی سبب خروج از «عدالت» می‌گردد. حکومتی که حاکم یا حاکمانش عادل نباشند، به عنوان «حاکمیت جور و ستم» شناخته خواهد شد.وَ إن طائِفتانِ منَ المؤمنین اقتتلوا ...فإن بغت إحدیهما علی الاخری، فقاتلوا التی تبغی...=اگر دو گروه مؤمن باهم به‌جنگ پرداختند.. پس اگر یکی به دیگری ستم روا داشت، با ستمگر بستیزید...». پس تردیدی نیست که مخالفان علی(ع) همه مؤمن شمرده می‌شدند و نه منافق و مشرک و مرتد و کافر. وای بر تو وحکومت ظلم وستمت ....
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
فحش به علی و محمد انگار مد شده است، آن هم از سوی کسانی که اروپا نشین هستند و غالبا در دونر کباب ترکی کار میکنند و به پاسپورت اروپایی می نازند.. وقتی شما نه کتابی خوانید از علی و محمد و نه آن ها را می شناسید، چطور قضاوت می کنید و از بیخ یک فرهنگ و مدنیت را زیر سوال می برید.. کسی نوشته وای بر استادانی که علی سمبول عدل باشد، پس چه کسی باید سمبل عدل باشد، رابین هود؟؟؟ یا اسپایدر من؟؟؟ اگر تاریخ نخواندید، پس لطفا خفه شوید و اظهار نظر الکی نکنید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

nasim irani - اتریش - وین
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو . سلام به مسولین سایت.......ان تیمس توآنقدرنادانی که من فکرنکنم هرگزفکر کرده زبان به سخن گشوده باشی..حالابهترمتوجه می شوم که خداوندفرموده نادانان مخالف قرآن وراه خداوندمی شوندیعنی چی!تواگرعلی راشناخته بودی علی که به مظهر پاکی ودوستی خداوندسبحان بودنه علی که معرفش علی شیره ایی و بهرام مشیری احمق و شجاع الدین شفای چابلوس هستند.نه احمق نادان××علی که مظهر عدالت اجتماعی بود وغیرازکلام خدا نه گفت ونه عمل کرد.خجالت بکش نادان جاهل که غیرازفحاشی نمی دانی.بازمی گویم که تو واحمدی..نژاد خیلی شبیه هم هستید ببینم قیافه هاتونم شکل هم است؟؟؟؟؟درونتون که یکی است فکرکنم ظاهرتونم ...................................یکی باشه.....توراچه قضاوت درباره بهترین بنده خداوند!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

babak z uk - انگلستان - منچستر
کشتن انسانهای بی گناه در طول تاریخ انسانها با ایده ها واسمهای مختلف صورت گرفته است . 1- در دوران تفتیش عقاید در اروپا به دست کشیشهای مسیحی. حتی انسانها آگاه ودانشمند را صرف اظهار عقیده علمی که امروزه همه آنها به اثبات رسیده است . در اتش سوزانده ویا جلوی حیوانات وحشی می انداختند.2- در تاریخ معاصر استالین (هم مسلک پوتین نخست وزیر فعلی روسیه ورئیس ک.گ.ب شوروی سابق) 20 میلیون نفر را در شوروی سابق به قتل رسانده اند .هیتلر موسولینی و.........دوستان توجه کنید منتظری مسلمان به قتل عام سال 67 اعتراض کرد واز ولیعهدی خمینی کناره گرفت. اما اعضای حزب کمونیست ایران (حزب توده منفور ) از اول انقلاب خبر چین مخلفین خمینی بودند. پس آزادی خواهی یک خصلت انسانی است . وهیچ ربطی به با خدا بودن وبی بی خدا بودن و مسلمان وغیره ندارد . اقایان کمونیستها فرصت طلبی نکنند.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

zibatarindokhtar2002 - ایران - تهران
وای دمشون گرم کیف کردم. مرگ بر خامنه ای
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

babak z uk - انگلستان - منچستر
در نزد تمام ملتها انسان های آزادی خواه وشجاع ومدافع حقوق حقه مردم قابل احترام است .اسپارتاکوس در عهد باستان در غرب .کوروش بزرگ در ایران باستان در شرق . ودر میان ادیان آسمانی از موسی که قوم یهود را از ظلم فرعون مصر نجات داد . وعیسی که در دوران خود گذشت وانسانیت را به نمایش گذاشت.(ما نباید کوکلس کلان هارا در امریکا که سیاه پوست ها را در صلیب به آتش میکشیدند مسیحی بنامیم. مثل رژیم ملا ها که بویی از اسلام نبرده اند) و حضرت محمد که در دوران جاهلیت عرب ظهور کرد و اعرابی که دختران خود را زنده بگور می کردند.ودر ایران آن روز گار مردم جامعه به سه طبقه تقصیم می شدند.نجبا بازر گانان وطبقه کشاورز ( طبقه کشاورز حق سواد آموزی ندشتند) .در این سایت فرصت بحث تاریخی وعلمی ودینی وجود ندارد .هم وطنان به نظر میرسد همانقدر که مزدوران حکومت فاشیستی حاکم بر ایران را باید طرد کرد .به همان مقدار به کسانی که دانسته ومغرضانه به ایده ومرام وعقیده هم وطنان توهین می کنند.نیز گفت آقایان وخانمها از ملزومات دمکراسی مهمترینش احترام گذاشتن به عقاید همدیگر می باشد.درود بر همه ایرانیان فهمیده.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

ardesheer - امرپکا - نپو پورت
nasim irani - اتریش - وین علی مظهر عدالت . عجب جوکی گفتی ها. بگو ببینم چه کتابی رو دباره محمد وعلی خوندی تا ماهم بریم بخونیم و به این راهزنان مکه ومدینه ارادت پیدا کنیم. مسلمانی تو و امثال تو عادته
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
شما فکر میکنی علی مظهر عدل بوده نگران نباش مردم فهمیدند هر چه بدبختی هست ازاین اسلام ناب محمدی می باشد که 1400 سال کشورمان را به ذلت خواری کشانده جای تاسف برای ان ایرانی هست که یک بیابانگرد مولا و سمبل فکری او میشود ان هم از نوع عربش
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

sooratak - مالزی - کوالالامپور
778899 - ایران - شیراز . خیلی عالی بود دوست عزیز. واقعا شیرازی ها زنده دل هستند. آفرین به ذوق و قریحه ی دل نشینت
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

taktazan - ایران - کرج
دوستانی که به دین و مذهب مردم به بهانه اعمال خامنه ای کو. توهین میکنند بدانند تنها چاره جدایی دین از سیاست است ضمنا توهین کننده به عقاید دیگران در فرهنگ آزادی جایی ندارد چه به کافر چه به مسلمان
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

vahid22 - آلمان - هامبورگ
Asef - آلمان - ارفورت . nasim irani - اتریش - وین . اتفاقا کسانی که علی را نمی شناسند شما هستید علی ماشین آدم کشی محمد بوده سمبل جنایت نه عدل منم توصیه می کنم شما بیشتر مطالعه کنید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

hldv ugd - ایران - صفاشهر
شعار ما روز قدس:. هم غزه هم ایران سلام بر شهیدان -- در غزه در ایران مرگ بر غاصبان .
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

nikroo - یونان - اتن
افسوس و هزار افسوس از نادانی افرادی که قابلیت تفکیک و تمایز بین دین. الهی و یک مشت ادم قاتل و غارتگر سیاسی را ندارند و بدون تفکر زبان باز کرده وهر یاوه ای میگویند و مسئول سایت هم منعکس میکند .
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

ballotak - انگلستان - لندن
مسولین محترم سایت لطفا اطلاع رسانی کنید:. https://irangreenrevolution.wordpress.com/. متشکریم
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Atheist-0 - کانادا - ونکوور
Asef - آلمان - ارفورت. فحش به علی و محمد مد نشده بلکه اگاهی مردم ما رو به افزایش است. بعنوان یک فرد 61 ساله که بیشتر عمر خود را صرف مطالعه در مورد پدیده منحوس اسلام کرده لازم دانستم بشما گوشزد کنم که اگر منظور از مطالعه خواندن چندین کتاب اسلامیست که بان مینازید بهتر است چشم کور و متعصب خود را باز کنید و به مطالعه همه جانبه ادیان و همینطور فیلسوفان با عقاید متعدد بپردازید تا شاید ذهن بسته اتان باز شود واینگونه بدیگران که این زحمت را متحمل شدند نتازید و همانند همفکرانتان در ج ا یکطرفه قضاوت نکنید و چماق نکشید. بر عکس متعصبین که قصد دارند این ارازل را از سران صدر اسلام جدا کنند اعتقاد من اینست که این حاکمان امروز ایران پیروان راستین و کپی کامل محمد و علی و حسن و حسینند و جای تعجب است که استادان ان دیار هم هنوز سعی در شیره مالیدن و منحرف کردن افکار کم سوادان را دارند. به امید پیروزی خرد بر جهل.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

amin7777 - انگلستان - منچستر
به صورت کوتاه خوندم خیلی شجاعانه و دقیق نوشته شده. از تمام این اساتید شخصا متشکرم.مخصوصا قسمت شماره 7 بیشتر از همه جالب بود برای من. amo danial - نروژ - اسلو . خانم شقایقی چه ربطی داره به آقای گودرزی؟ اینها از اسلام استفاده ابزاری میکنن چه ربطی داره به پیامبر؟ مهم اینکه اینها باید برن و حکومت عدل(منظورم یه حکومت اسلامی نیست) بر ایران بر پا بشه.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

kaveam - ایران - تهران
Asef - آلمان - ارفورت . nasim irani - اتریش - وین من هم با شما موافقم. بعضی آدمهای بی سواد و عقده ای خودشون رو به خریت میزنند.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

arsene lupin - ایران - برزخ
نفرین بر شما که به حضرت علی و پیامبر توهین می کنید.. اصلا یکبار نهج البلاغه رو خوندید؟ اصلا چقدر مطالعه دارید؟فتح مکه چقدر تلافات داشت؟ جنگ های حضرت علی بر سر چه بود؟ با چه شروطی حکوت رو قبول کرد؟ اخه حیا هم چیز خوبیه بابا جون...
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Alireza88 - ایران - تهران
دوستان با وجود پوشش خبری خارجی مراسم با آرامش در روز قدس شرکت کنید. زنده باد راه سبزمان
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

hosein_TNT - ایران - همدان
علی نماد عدل و جوانمردیه و مقایسه کردن رفتار و اعمال خود با ایشان کار اشتباهیه
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

izad - تاجیکستان - دوشنبه
بعضی به اعتقادات دینی عده ای دیگه بی حرمتی میکنن که عمل شایسته ای نیست...من خودم یک مسلمون هستم ولی اجازه توهین به بقیه انسانهارو به خودم نمیدم.قرار نیست با دیدن اعمال ملاهای طالبانی وهمفکرانشون که هیچ رابطه ای در باطن با اسلام ندارن بقیه رو هم به همون چشم ببینید...مرگ بر حکومت اخوندی تظاهر و ریا که مسبب این همه فجایع هستن
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

green wave - فیلیبین - مانیل
من قبل از انتخابات طرفدار خامنه ائ بودم.ولئ الان مئگم مرگ بر علئ ئه دست و انترئ
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

jamsil - کره - سئول
هیچ کس عرضه این کار را ندارد حتی در زمان خودش هم کسی هم ردیف ایشان پیدا نشد .اینها یه مشت اشغالند .با نام علی کمر علی را شکستند.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

sara-iran - ایران - تهران
وای بر شما........این رو بدونید که هیچ وقت هدایت نمیشید.چون خدا در قرآن میفرماید قوم کافران را هدایت نمیکند.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

mehrab_alborzi - ایران - تهران
Asef - آلمان - ارفورت باسلام چند وقتی بود که میخواستم جواب اینها را بدهم اما شما زحمتش را کشیدید . ممنون . دوستان و عزیزان خارج نشین مثل اینکه سمبل هایشان هم غربی شده است . اگر علی را به عدالت قبول ندارند داریوش کبیر و کورش کبیر را هم از یاد برده اند ؟!!!!!!!!!.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

vezveznazi - ایران - ایران
مرگ بر استبداد دینی.علی گدا به تنها چیزی که شبیه هستی ضحاک مار بدوش است لعنت به تو
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

easy_busy - مالزی - کوالالامپور
Asef - آلمان - ارفورت . واقعا جواب دندون شکنی دادی! مرسی که حرف دلم رو به این آدم های کوتاه فکر زدی. پاینده باشی
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

عاشقخاک وطن - ایران - تهران
Asef - آلمان - ارفورت . دوست عزیز. من تا حالا هیچ توهینی به هیچ مذهبی نکردم و به نظرات کلیه پیروان مذاهب احترام گذاشتم.ولی حالا دلم میخواد اون کتابایی که داری راجع بهش حرف میزنی رو به ما هم معرفی کنی؟شاید ما هم اصلاح شدیم. امیدوارم که جواب بدی و ساکت نشی. تو به من کتاب معرفی کن و منم به تو کتاب معرفی میکنم. فقط کتابی رو بگو که بشه بهش استناد کرد. nasim irani - اتریش - وین . میشه بگی که به چه دلیل فکر میکنی شجاع الدین شفا چاپلوسه؟ چی ازش میدونی؟ دوست من، چیزهایی رو که باور داری نبین، بلکه چیزهایی رو که میبینی باور کن!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

mesi10000 - ایران - تهران
مرگ بر دروغ پرداز
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

sma2009 - المان - المان
sami_rad - انگلیس - لندن . تو ... درست میشوی مثل بازجوها ی اینها ! در اینده شما هستید که از نادانی به هر عملی دست میزنید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Ezhaq - ایران - تهران
زنده باد ایران آزاد
سید الاغ اگر علی تو باشی باید . .. .. کرد یلیا برای ما هم محترمه ولی تو لجنی بویه تعفن میدی خون اشام قاتل بی ناموس لاشخور ریاکار دروغگو شیاد بدکار زمان مرگ بر تو و نوچه هات.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

mazany - ایران - آمل
. درود بر آزادگان ایران. https://www.ghalamesabz.com/news.php
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

easy_busy - مالزی - کوالالامپور
Asef - آلمان - ارفورت . واقعا جواب دندون شکنی دادی! مرسی که حرف دلم رو به این آدم های کوتاه فکر زدی. پاینده باشی
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

javaad - ایران - تهران
این احمق هایی که در کامنت هاشون به ائمه توهین می کنن هنوز نمی دونن حساب حضرت علی از حساب این خونخوارهای کثیف که با نام دین ظلم می کنن جداست. چرا همه چیز رو به امامان ربط می دید. آیا نمی دونید که دارید به اعتقادات اونهایی که تو تظاهرات شرکت می کنن توهین می کنید. آیا نمی دونید که با این کار به نفع ظالمین جمهوری اسلامی عمل می کنید. بابا مطمئن باشید اگه حضرت علی الان زنده بود خودش محکمترین و استوارترین فردی بود که جلوی اینا وای میساد.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

عاشقخاک وطن - ایران - تهران
nasim irani - اتریش - وین . من قبلا" هم به شما گفته بودم که اگه واقعا چیزی میدونی و دنبال این نیستی که شلوغ بازی در بیاری سکوت نکن و حرف مستند بزن. ولی ظاهرا" شما فقط با شلوغ بازی میخوای کارتو پیش ببری.پس ا.ن رو فاحشه نژاد تلقی نکن.چون اون هم مثل شما یه مسلمان تندرو هست که به اسم دین توحش میکنه!اگه اینطور نیست سکوت نکن و حرف منطقی بزن.امیدوارم این دفعه دیگه شلوغ بازی در نیاری!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

ehsasoeshgh - سو ئد - گوتنبرک
Asef - آلمان - ارفورت دوست عزیز من مسلمان نیستم ولی اعتقادی به توهین کردن به اعتقادات و مذهب ندارم من قران و کتابهای اسلامی را خواندم اما قانع نشدم میشود شما برای من توضیح بدهید چرا تمام قوانین اسلام بر ضد زنان است چرا طبق گفته سوره نسا مرد اجازه دارد همسرش را کتک بزند چرا یک زن مسلمان اجازه ندارد به همسرش بگوید نمی خواهم با تو سکس داشته باشم. من سئوال های زیادی دارم که همه انها بی پاسخ هستند سپاسگذارم
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

bahram$hiroshima - ژاپن - هیروشیما
ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو . تو و دوستان عزیزتر از جانت zebelkhan - آمریکا - سن خوزه ــــــــ sami_rad - انگلیس - لندن ــــــ atet_8oo8 - آمریکا - کنزاس ــــــــ bij - المان - المان ــــــ . و چند نفر دیگه که که به خاطر فحاشی و بد دهنی معروف هستید و مطمئن هستم کاربران سایت شخصیت همگی شما را از کامنتهایتان میشناسند.تو و دوستانت با این مغز بیمارتان مطمئنا به یک پزشک معالج احتیاج دارید !!!!!! شنیده ای که میگویند {سیرت انسانها توی صورتشان نهفته است}؟؟؟؟؟!!!! از انجایی که صورت هیچ یک ار کاربران مشخص نیست باید بگوئیم که {سیرت کاربران در کامنتهایشان نهفته است}.تو و دوستانت فراموش نکنید که تمامی استادانی که از خامنه ای انتقاد کرده و نامه نوشته اند همگی عاشق مرام مولا علی هستند.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

hooshfarhad - ایران - تهران
علی در تاریخ نشان عدالت است وحکومتش باانگشتری جابجا شد برای مردمش اما تو علی زمانه بودن را از انگشتری ابو موسی ها به نشانه رفتی و ای کاش فر یب دادن مردم را کافی میدانستی امازور و استبداد را اضافه کردی .ایا علی زمانه حکومت با 75 درصد مخالف , عدالت علی را باخوددارد یا دیکتاتوری پینوشه را,.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

m_morteza1111 - مالزی - کوالالامپور
میگم این نامه که اسم نداره!!؟؟. بگویید 270000 نفر از اساتید نامه نوشتند!!!!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

elyas0121 - ایران - مازندران
amo danial - نروژ - اسلو . ان پیغمبر عمر و معاویه هستند
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

makmak - روسیه - مسکو
من نمی دانم چرا در جمهوری اسلامی همه مسائل را با اسلام 1400 سال پیش مقایسه می کنند؟!. وقتی می خواهند خوبی کسی را نشان دهند به افراد مثبت آن دوره او را تشبیه می کنند، و افرادی که به نظرشان منفی هستند به شخصیت های منفی آن زمان تشبیه می شوند!!!. از این اساتید هم نهایت تشکر را اعلام می کنیم!. پاینده باشید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

siavashoma - انگلستان - منچستر
دوستان عزیز .اتحاد اتحاد. برای ازادی ایران. جمهوری ایرانی
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
خود علی مگر چه کسی بوده که علی گدا خود را مانند علی می داند. Asef - آلمان - ارفورت . شما که کتاب خوان هستید و در کباب ترکی کار نمی کنید.لطفا کتاب زندگی عایشه بعد از پیغمبر نوشته کورت فر المانی و ترجمه ذبع الله منصوری را بخوانید و ببینید برای چه علی حمله به ایران را تائید کرد . ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو . حرفتان گاملا صحیح است
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

madrid - ایران - قزوین
بازم که کار داره به توهین می کشه خواهشن کسی به اسلام توهین نکنه من نمی دونم چرا این رژیم رو با اسلام یکی می کنید فعلا باید به فکر جمعه باشیم همه با هم متحد
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
Asef - آلمان - ارفورت . . کار کردن در کبابی ترکی و پول حلال خوردن ب مراتب بالاتر از ان جهل و نادانی است که یک عرب بربر را در سال 2009 مظهر علم و عدالت دانست
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان . . دمت گرم حرف حساب زدی
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

saeedeh iran - ایران - آبادان
لعنت به همه ی شما که به پیامبر و امام علی توهین کردید اگه حکومت ایران فاسده و هر جنایتی مرتکب میشوند به نام مقدس اسلام تمامش میکنند با آنها مقابله کنید چندین جانی و کافر بر تخت حکومت نشسته اند و به دروغ خودشان را اولاد پیامبر نامیده اند و تنی چند نا آگاه و بی خرد که از آنها پست ترند به اولیاء خدا توهین میکنند بسی جای تاسف است که خود را ایرانی می نامید ایرانیان مردمانی با شرف و عزت هستند . ننگ بر شما که آبروی ایران زمین را برده اید.اسلام دین کامل وعلی مظهر عدالت است . زنده باد ایران زمین
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

kadafi - ایران - مشهد
sami_rad{ - انگلیس - لندن }. ای گوساله عوضی‌، چرا وقتی‌ جو میگر شما رو، فش به دین عدم میدین. الهی که سنگ بشی‌، اگه خدا خدا باشه بهت میگه. که لعنت به علی‌ یعنی‌ چه؟.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

marilyn_jam - امریکا - لوس آنجلس
vahid22 - آلمان - هامبورگ/دمت گرم دیگه حرفی برای گفتن نزاشتی
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

masih - ایران - تهران
لعنت بر خامنه ای که باعث شده هرکی هرچی دلش می خواد به علی (ع)ناسزا بگه.خامنه ای ایمان خیلی هارو به یغما برد.دوستانی که به علی واسلام توهین میکنند توجه کنند.: من حتی به گاو پرستا هم توهین نمی کنم چون هر کسی حق داره اعتقادات خودش داشته باشه .عزیزانی که دم از دموکراسی وآزادی میزنند دیگر چرا اعتقادات دیگران را به سخره میگیرند .وقتی شما ها را میبینم به این نتیجه میرسم آزادی بیان بدرد ایرانی جماعت نمی خوره . شما طوری مینویسید انگار از بدو شروع اسلام بودید .چنان نقد میکنید انگار ترازوی حقیقت ذهنییت شماست .انقدر در مکدونالت همبرگر پیچیدید توهم زدید.بیایید به اعتقادات دیگران احترام بگذاریم.جنبه آزادی بیان را داشته باشیم.اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشید.دریا بزرگتر از اینه که با نجاست شما نجس بشه.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
جواب: . دوستان عزیز، اول این که هیچ یک از ما نمی دانیم در 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده است؛ و پیش از آن امپراتوری پارس چه نوع جامعه یی را تجربه می کرده است. چرا که اولا تاریخ اسلام و قبل از اسلام در فراز و نشیب 1400 ساله هزار هزار بار تحریف و سانسور شده، و آنچه که از اسلام به ما رسیده چیزی غیر از مجموعه یی از تفاله ی غیر عقلانی بومی شده نیست. یادمان نرود که اسلام پیش از صفوی مورد دستبرد قرار گرفت و پس از صفوی خاصتا در شیعه چیزهایی وارد شد که ما ذات و ریشه ی آن را نمی دانیم.. یعنی بیشتر دریافت ما از اسلام به تاریخ قالب بندی شده بعد از انقلاب می رسد و اگر خیلی دست و دلباز باشیم، به دوره ی صفوی.. پیش تر از آن را خوب نمی فهمیم. ادامه....
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

parviz1 - انگلستان - کترینگ
من بعنوان یک ایرانی به وجود این اساتید محترم که با شجاعت و مستدل گوشه ای از جنایات و تجاوزات رژیم دیکتاتوری اسهالی را به گدا علی یاد آور شدند تشکر میکنم.این بزرگواران راه دانش با اعتراض به وضع موجود به علی شیره متذکر شدند نه تنها نسل جوان بلکه ملت ایران دیگر به عوامفریبی و دروغ شما توجه ای تمیکند و برای رسیدن به آزادی همچنان آماده اند از جان خود بگذرنند و دیگر اجازه نمیدهند که رژیم دیکتاتور مرتجع بیش از این به حیات خود با جتایات و تجاوزات و دزدیها و ......توسط مزدوران ادامه دهند.من بعنوان یک ایرانی از اساتید بزرگوار سپاسگذرم.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
javaad - ایران - تهران . در همین خیال باش.این را که می بینی خود.خود اسلام است.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
دوستانی که به خاطر یک عرب تازی که او رامظهر عدل وعدالت میپندارند یعنی میخواهند بگویند از خامنهای واحمدی نژاد در مورد دین بیشتر میدانند عجبا. 1400 سال به ما دروغ گفتند و میگویند با انواع تبلیغات کذائی برای حفظ قدرتشان و ثروتشان و حال در سال 2009 هم بازاین خرافات کدام مظهر عدل و عدالت بس کنید نادانان این اعراب که امروز حاضر نیستند سر به تن ایرانیان باشد از نسل همان بربرها هستند
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

always - انگلیس - لستر
IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان . دوست عزیز کجا می تونم این کتاب رو پیدا کنم . ممنون میشم اگر راهنمایی کنید / . احترام به اعتقادات و افکار وعقاید واظهار نظر نسبت به همدیگر در هر شرایطی چه خوب بود بدون توهین باشه /
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

amo danial - نروژ - اسلو
کسانی که به هر نحوی بر اسلام مهر تایید میزنند و خود را خردمندانی بیش نیز میپندارند و با اندیشه این که در قران هیچ جای بحثی نیست و کافرانند که هیچ گاه هدایت نمشوند. شمائی که از ترس اخرت و ترس از مرگ بناچار به این تازی نامه ای که مرتبط به اعراب بوده و هست پناه میبرید که مبادا در روز قیامت به دوزخ سوزنده راهی شوید. چه خوب بود که همین تازی نامه را بدون ترس و تعصب بیجا با دقت بخوانید تا شاید مهر تایید بر ایرانی بودن خود بزنید اگر واقعا ایرانی هستید !
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

saeed1 - کانادا - تورونتو
Atheist-0 - کانادا - ونکوور . هیچ چیز دلیل نمیشود که کسی به درگذشتگان و به عقاید دیگران توهین کند. فارغ از هرنوع بحث باید بگویم که توهین به دیگران و عقاید آنها عین توحش و بی فرهنگی است امیدوارم شما که ادعای مطالعه دارید این را تصدیق بفرمایید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
بنابراین بر اساس اندک متون دست نخورده و یا حداقل کمتر دستخورده، می توان گفت که باورهای ما چقدر مصداق عینی داشته است. نوشته های (جرج جرداق) که یک دانشمند مسیحی است درباره ی شخصیت علی (ع) قابل توجه می باشد.. و اگر درباره ی کل اسلام و به قول عده یی در این چت روم (علی و محمد عرب تبار تهاجم گر....) چیز بدانیم، بهتر است آثار دکتر سید حسین نصر را مطالعه بفرمایید که بیش از 50 اثر برجسته در این مورد دارد.. سید حسین نصر استاد دانشگاه جرج واشنگتن است و روند تاثیرگذاری تمدن اسلامی را بر تحولات غرب، به خصوص در فلسفه و علوم طبیعی مورد بررسی قرار داده است.. از این اندک پژوهش ها بر می آید که آنچه ما اکنون در پیکره ی اسلام ولایت فقیه، یا اسلام طالبانی یا سعودی می بینیم، با آنچه اسلام واقعی داعیه دارش بوده زمین تا آسمان فرق می کند.. ادامه..
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
همان اسلام اولی، آنچنان ناب بود تا سه قرن توانست با شخصیت هایی همچون بوعلی سینا، فارابی، زکریا و.. دنیا را تکان دهد. (به همین کتاب ها اگر مراجعه کنید، کتاب های غربی مرتبط به این ادعا را نیز می یابید)... بگذریم از این که اکنون سید علی خامنه یی یا ملاعمر یا آل سعود چه بلغور می کنند.. درباره حقوق زن، باید بگویم که بحث کاملا یک بحث جامعه شناختی و فلسفی است که اکنون مجالش نیست.. اما باید گفت که حداقل دو سه تا مثال کوچک می تواند خیلی از فرضیه ها و کژاندیشی ها را باطل کند.. اول این که همسر پیامبر یک بازرگان بزرگ بود که این بیانگر جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زن در جامعه از دیدگاه اسلام می باشد (جوابی بر آنان که از وزیر بودن زنان را زیر سوال می برند).. دوم این که سمیه زنی بود که همدوش پیامبر نماز می گزارد و عبادت می کرد (جواب به کسانی که زنان را ناقص عقل می نامند).. از این نمونه ها فراوان در اسلام پسین می یابیم که تاریخ ساندویچی دولتی به ما آنان را نمی گوید...
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

adi - ایران - تهران
nasim irani - اتریش - وین Asef - آلمان - ارفورت دمتون گرم.اخه اینا ای حرفها رو با کلاسی میدونن و تا پاشون رو میذارن اونور اصل و ریشه خودشون رو یادشون میره.شیر مادر حلالتون که اصلتون رو با رفتن از ایران فراموش نکردید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
درباره ی حمله به ایران، آن هنگام آوازه ی برابری و آزادی و نفی نژاد و رنگ، و آوازه ی سلمان فارسی که نزدیک ترین مرد به محمد بود، در سراسر ایران زمین پیچیده بود و سبب شده بود تا مردم به طور طبیعی به پدیده یی به نام اسلام گرایش پیدا کنند.. چرا که خفقان و شکاف طبقاتی و اشرافیت در حکومت ساسانی به اوج خود رسیده بود.. این که چه کسانی آغاز گر جنگ شدند و چگونه جنگ برای رهایی، تبدیل شد به عقده گشایی عرب ها از ایرانیان و رومیان، بحث جداگانه یی دارد.. برای تک تک این گفته ها، دوستان عزیز بحث های مفصل و دقیق و آکادمیک نیاز است که اگر زمانی و روزگاری بود به آن خواهیم پرداخت.. https://www.nasrfoundation.org/bios.html. https://www.al-islam.org/divinejustice_problemofevil/5.htm.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

ehsasoeshgh - سو ِعَد - گوتنبرک
Asef - آلمان - ارفورت جواب سئوال من را ندادی و فقط از فلسفه حرف زدی خودت هم نمی دانی کجای کاری
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

sami_rad - انگلیس - لندن
sma2009 - المان - المان :دستمال به دست عقب مانده ببند اون لچکیرو. امسال تو نباشن این ملاها سوار کی بشن.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
به: ehsasoeshgh - سوئد - گوتنبرک:. همه ی قوانین مطرح شده در قرآن ثابت نمی باشد، بلکه نسبت به زمان و مکان و شرایط اجتماعی تغییر می کند. قوانین مربوط به میراث و دیگر مسائل که گویا به زنان نوعی تبعیض را روا داشته، بر می گردد به نظام اقتصادی یی که در آن دوره و در آن جغرافیا حاکم بوده است. یعنی مردها وظایف اقتصادی بر دوش مردها بود و این سبب می شد که در قبال آنچه که مردها به عنوان میراث می گیرند، به همان اندازه مسئولیت داشته باشند. یعنی یک مرد که شوهر و پدر خانواده بود، اگر از پدرش میراث دو چند می گرفت، این بر می گشت به طور غیر مستقیم به خانواده ش، یعنی به زنش.. چون مرد طبق همان قوانین مکلف بود خرج روزمره و حتا پول مراقبت از فرزندانش را به همسرش بپردازد... در همین راستا، اسلام موقعیت زن را نسبت به پیش از آن ارتقا بخشید و البته نگاه متفاوت به آن را ترسیم کرد. فراموش نکنیم که مهریه به عنوان یک گارانتی در یک قرارداد اجتماعی به زن پرداخته شد، و فراموش نکنیم که عرب ها پیش از آن دخترانشان را زنده به گور می کردند.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

kamran1011 - آمریکا - سان فرانسیسکو
متاسفم برای کسانی‌ که دم از دموکراسی و آزادی میزنند ، ولی‌ هنوز بلد نیستند با بقیه که دینشون اسلام هست زندگی‌ کنند . این اشتباس که کسی‌ رو وادار به گزستهن حجاب کرد و یا به بی‌ هجبا توهین کرد ، و بالعکس . زور توهین و . اشتبس ، هر وقت اینو یاد گرفتیم میشیم با فرهنگ ، هر وقت فشو زورو . رو بکار بردیم ، بی‌ فرهنگیم ، مهم نیست مخالفت و فشمون به اسلام باشه یا بی‌ دینها . متاسفم که به نام روشن فکری ، دهنمونو باز می‌کنیم و به بقیه توهین می‌کنیم .
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
ادامه به دوست عزیز در گوتنبرگ:. نکته ی نهایی این که قرآن به طور تکه تکه قابل تفسیر نیست، بلکه باید به برآیند نهایی آن، پس از یک نگاه کامل توجه شود. چون بسیاری از آیات در بخش های دیگر نقض می شوند و الزاما معنی مقطعی آن قابل تعمیم نمی تواند باشد. در مورد حجاب.. هم که نپرسیدید، خدمت شما عرض شود که یک پدیده ی اجتماعی است و آنچه ما اکنون به عنوان چادر یا برقع و البته سمبولی از اسلامیت بر آن تاکید می کنیم، امر واجبی در قرآن نبوده است.. بلکه حجاب به عنوان پوششی خاص فقط و فقط برای زنان پیامبر مطرح شده است.. البته این هم یک بحث درست حسابی نیاز دارد که الان ممکن نیست. اتفاقا باور من این است که نظام حقوقی اسلام، به گونه یی بیشترین حق را در مقایسه با دیگر ایدئولوژی ها به زن داده است.. حال آن که ما چگونه تفسیر می کنیم بحثی دیگر است.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
برو جمع کن کاسه کوزه ات را تو هم مثل این مراکشی ها والجزایری های عقب افتاده که چندین سال تو اروپا زندگی می کنند و همه کثافتکاریها را انجام میدهندرمضان که میرسه مسلمان میشند عشق اسلام داری تو غرب چه کار میکنی بمیر برو تو همون ایران یا یکی از این کشورای عربی مسلمان همانجا که مولای تازیت زندگی میکرد
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
javaad - ایران - تهران . . ا....ق خودتی عقب افتاده که اعراب تازی میشند مقدسینت عقب افتاده بگو این ائمه تو چه گلی به سر ایران زدند دانشمندبودند؟ یا فیلسوف؟ بالعکس یه سری مفتخور عرب که تو زادگاهاشون هم اونا را بهتن نگرفتند پسببند اون دهان .....ف را که از سر نادانی به مانند ..... باز میشود
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
arsene lupin - ایران - برزخ . . عقب افتاده جنگ مکه به ایرانیها چه ربطی داره یا اون خلافت بربرها .
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

kamran1011 - آمریکا - سان فرانسیسکو
ویکتور جان ، مگه این نیست که عقیده ی آدم‌ها یک نکته ی شخصی‌ است ؟ و به ما ربطی‌ ندارد ؟ و نه اینکه کشتن و توهین و. به خاطر عقیده رنگ نژاد ، مال دوران بربریت است ؟ مگه نه اینکه این یکی‌ از کثافت کاری‌های جمهوری اسلامی است ؟ فکر نمیکنی‌ کار شما که تفتیش و توهین به عقاید بقیه است، فرقی‌ با آنها ندارد ؟
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

شاندل - ایران - تهران
farid abbasi - ایران - تهران...Asef - آلمان - ارفورت...taktazan - ایران - کرج...nikroo - یونان - اتن...arsene lupin - ایران - برزخ...izad - تاجیکستان - دوشنبه...mehrab_alborzi - ایران - تهران...easy_busy - مالزی - کوالالامپور...javaad - ایران - تهران...bahram$hiroshima - ژاپن - هیروشیما...madrid - ایران - قزوین..saeedeh iran - ایران - آبادان...kadafi - ایران - مشهد...masih - ایران - تهران...kamran1011 - آمریکا - سان فرانسیسکو.....................موافقم. هرچی ما هیچی نمی گیم اینام پر رو شدن هرچی از دهنشون در میاد به اسلام و مسلمونا میگن.پیروز باشید
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

عاشقخاک وطن - ایران - تهران
Asef - آلمان - ارفورت. بازم سفسطه بافی؟ چرا درست جواب نمیدی؟ چرا نمیگی این همه فضل و کمال رو از کجا آوردی؟ کدوم کتاب؟ نکنه اینا همه بهت الهام شده؟ راجع به سلمان فارسی که منفور ترین شخص نزد ایرانیان وطن . دوسته گفتی! ببینم؟راجع به جلولا چیزی شنیدی؟ حتی اسمش به گوشت خورده؟راجع به نبرد نهاوند چی؟ تا حالا ابیانه رفتی؟یزد چی؟ کجا تو شنیدی که ایرانی ها اسلام رو خودشون پذیرفتن؟. و اصلا" شمشیری در کار نبوده؟ نکنه با استناد به کتابهای شریعتی وطنفروش گفتی؟راجع به ستمگری و عیاشی ساسانیان گفتی، راجه به انوشیروان دادگر چیزی شنیدی؟. این مایه ننگ ایرانی هاست که اینجور از قاتلین جدشان و غاصبین میهنشان طرفداری کنن!عزیزم، چشماتو باز کن!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

عاشقخاک وطن - ایران - تهران
nasim irani - اتریش - وین. تو هم که سکوت کردی و صدات در نمیاد! فقط بلدی بدوی و کامنت اول سایت رو بذاری و به دیگران بی احترامی کنی؟. ازت خواهش کردم که اگه اطلاعاتی داری در اختیار ما هم بگذاری. ولی ظاهرن قصد تو هم چیز دیگه هست که البته برای همه دوستان مشخصه!
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

arash-20 - ایران - تهران
Asef - آلمان - ارفورت. کاملا با نظرتون موافقم متاسفانه بعضی از دوستان در غرب خیلی زود خودشونو گم می کنند و حتی غذا خوردن با سگها را نشانه مدنیت می دانند . دوستان عزیز من مخالف 100درصد رژیم اخوندی هستم اما کارهای این رژیم را به اسلام و امامان (عَ) ربط ندهید اینها فقط با نام اسلام حکومت می کنند . در ضمن توهین به مقدسات مسلمین نتیجه ای جز تفرقه ندارد. به امید پیروزی جنبش سبز
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
kamran1011 - آمریکا - سان فرانسیسکو شما که ناراحت شدی بفرما سنگسار در اسلام هست یا نه؟ و این عقیده را باید احترام گذاشت و انتقاد هم نکرد شمائی که به من انتقاد میکنی خود معلوم است از ان مومن های دو اتشه هستی بفرما حق زن در اسلام چقدر هست. یه کشور متمدن اسلامی نشان بده. دوست عزیز خودت را گول نزن تا کی در سال 2009 هستیم.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Alireza88 - ایران - تهران
دوست عزیز من bahram$hiroshima - ژاپن - هیروشیما . من هم مثل تو نظرات!!(بی حرمتی های هدفدار) این افراد که عموماْ خودشان را از خارج کشور معرفی میکنند را پیگیری میکنم. اینها افراد خودفروش و معلوم الحالی هستند که هدفشان ایجاد تفرقه و دور کردن افراد از تفکر بروی مبارزه و تبادل افکار است که متاسفانه کمی موفق هم میباشند. وگرنه کسی که در خارج کشور بسر میبرند نسبت به تمامی ادیان منجمله دین اسلام حساس تر هستند
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

nasim irani - اتریش - وین
عاشقخاک وطن - ایران - تهران . سلام به مسولین سایت..ببینم عاشق خان توسوادداری؟من درکامنت قبلی جواب کلی دادم بروبخوان.اول ازهمه که به توهیچ ربطی ندارد کن اولین کامنت رامی گذارم یاآخرین را!عجب ف......ی بی ریختی!دوم اینکه من جواب توهین رادادم وبه هیچکس توهین نکردم.یعنی اصولا توهین نمی کنم مگر اینکه به کلام خداوبهترین بندگان خداتوهین بشود.اگر تومغرض نیستی قرآن رابخوان.کتابهایی که به خورد مادادنداغلب مال افرادی بوده که نظرات شخصی خودرانگاشتن.که من هیچکدام راقبول ندارم.اینجا نمی شودبحث کرد.فقط بایدنظر ارایه داد.نظرنه فحاشی وتوهین.این کارسی ساله حکومت ملا هااست که باتفرقه بقیه رابه جان هم انداختند.اگر امیل ازت می داشتم حتمابرات کتابهای می فرستادم تابخوانی وخودت قضاوت کنی.حرف من فقط این است که به اعتقادات دیگران نبایدتوهین شود.زیرا جنگ اعتقادی بدترین جنگی است که می تواندباعث تفرقه و جدایی بین آدمهاباشد.به هرحال اگر.... می رسد بادلایل منطقی هم می شودصجبت کرد.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

arya generation - انگلستان - لندن
کدام دین است که در چندهزار سال پیش که مردم چیزی نمیفهمیدند جز قتل و قارت صحبت از علم و تحصیل میکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟. خواهش میکنم به عقاید هم احترام بگذارید همین. اما منم در کل با اسلام موافقم اما نه اسلامی که خمینی و خامنه ای از آن حرف میزنند. مردم باور کنید اسلام اینان اسلام بدی است و بد جلوه دادن اما ذات اسلام بهترین است.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Anderanik - سوئد - استکهلم
..... به اسلام و اسلامیون.
پنج‌شنبه 26 شهریور 1388

Asef - آلمان - ارفورت
عاشقخاک وطن - ایران - تهران . عزیز جان، دوستم، خوبم.. برو فقط و فقط کتاب های "سید حسین نصر" را بخوان.. حدود پنجاه جلد کتاب است که مجموعه یی از تحقیقات این دانشمند پارسی است.. اگر می خوای اسم پنجاه تا کتاب او را بگم، برو وبسایت ش را ببین.. او تنها کسی است که تاثیرات تمدن اسلامی را بر فلسفه و تمدن غرب نوشته است... اسم تک تک دانشمندانی که از کتاب های فلان دانشمند اسلامی استفاده کردند را نوشته با اشاره به کتاب های مرجع غربی.. فعلا همین پنجاه تا را بخوان.. بعد اگر بحث دیگری بود از جناب ایشان بپرسید.. این آقای دکتر، استاد در دانشگاه جرج واشنگتن می باشند. جنگ هایی را هم که نام بردید، طبیعتا توسط بسیجی های ساسانی شکل می گرفت، نه مردم عادی سرزمین پارس.
جمعه 27 شهریور 1388

kamran1011 - آمریکا - سن فرانسیسکو
ویکتور جان ، اطلاعات شما غلط هست ، سنگسار از دین یهودیت به وجود آمد ، و در دین مسیحیت هم وجود دارد ، ولی‌ علی‌ همان کاری را کرد که مسیح با زن زنا کار کرد ، انجیل را بخوان تا ببینی‌ مسیح چه گفت ، علی‌ عین آن را کرد . ولی‌ این بزغاله‌های کثافت ، نه از دین چیزی میفهمند نه از انسانیت نه شرف نه مردانگی نه .. دین‌ها و مردم رو با حکومت‌ها قاطی‌ نکن .
جمعه 27 شهریور 1388

abbasssamimi - ایران - تهران
افرادی که رفتن نشستن اون ور دنیا و ادعای خواندن کتابهای بیشماری رو میکنن و سن و سالشون رو به رخ ما میکشن.بدونید علی آینه تمام نمای عدالت است .شمایی که به علی و محمد توهین میکنید مخالف این اشخاص و یا اسلام نیستید .اصولا شما مخالف دین هستید.احتمالا مردمی هستید مانند مردم چین و روسیه یا کسانی که دین را افیون ملت ها میدانن.ما هم از این چلاق و انترش خوشمون نمیاد.بیشترین سوء استفاده از دین رو هم این دو دیکتاتور انجام دادند.ولی دلیل نمیشه به محمد و علی و اسلام توهین کنیم.
جمعه 27 شهریور 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
saeedeh iran - ایران - آبادان. گاگو.ننگ بر خودت که نام ایران زمین را با نام اسلام یکی میگنی. always - انگلیس - لستر . دوست من.این یک کتاب مذهبی.تاریخی است ولی در همین کتاب به خیلی از واقعیتها پی می بریم. .این کتاب را من از همین سایت گپی کردم.اگر بتوانم ایمل شما را داشته باشم و یا من ایمل خود را به شما بدهم حتما برایتان ایمل می کنم .
جمعه 27 شهریور 1388

always - انگلیس - لستر
IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان . ممنون از لطف شما دوست عزیز اگر از همین سایت کپی کردید دیگه شما رو زحمت نمیدم و از سایت مطالعه میکنم .موفق باشید در هر شرایطی /. ممنون از زحمات دست اندرکاران سایت /
جمعه 27 شهریور 1388

victorsiamak - بلژیک - بروکسل
kamran1011 - آمریکا - سن فرانسیسکو . . شما چرا ازواقعیت فرار میکنی چه ربطی به یهودها داره معلومه که اسلام همه چیز را از ادیان دیگه گرفته وهمه شون هم بدتر از یکی دیگه یه عده فرصت طلب برای خودشون ایده هائی اختراع میکردند و به خورد ادمهای هالوی زمان خودشون میدادند و یه سری حکام پدرسوخته هم برای سوئ استفادهاز قدرت در لباس مذهب جنایت میکردند دوست بزرگوار تاریخ ایران مردان بزرگتر از ان علی دارد که در حسن خلق و ازاد مردی هیچکس را با انان قیاسی نیست تا کی بیگانه پرستی
شنبه 28 شهریور 1388

عاشقخاک وطن - ایران - تهران
nasim irani - اتریش - وین . خوبه دست کم قران رو خوندی. از تو قران چه چیزی دستگیرت شده؟ میشه به منم بگی که بفهمم؟ضمنا" آیا من به شما توهین کردم؟حرف دیگران رو تحویل من نده.تمام اون کتابهایی رو که تو داری میگی رو من خوندم.فقط اسم ببر.میخوام بدونم چه سبک کتابهایی رو خوندی؟ضمنا جریان استفاده از داروی نظافت رو هم نگفتی؟! . Asef - آلمان - ارفورت . ممنونم که جواب دادی و مثل بعضی از دوستان !چرت و پرت نگفتی. از این که منطقی هستی خوشم اومده.پس میشه که با منطق با هم حرف بزنیم. ببین این سید حسین نصر که گفتی اسم چندتا از کتاباش رو بهم میگی؟چون چیزی ازش پیدا نکردم.ممنونم
یکشنبه 29 شهریور 1388

kamran1011 - آمریکا - سان فرانسیسکو
دوست عزیز این دیدگاه شما است در مورد دین است، که من بهش احترام میزارم ، ولی‌ شما حق نداری بخوای که این فکرتو به همه ی مردم دنیا بدی ، هر کسی‌ حق انتخاب داره . و شما حق نداری توهین کنی‌ به خاطر اینکه خودت اینجوری فکر میکنی‌ ، این می‌شه کاری که جمهوری کثافت اسلامی می‌کنه و به هر کسی‌ یک انگی‌ میچسبون . بدم دوست من ، بین میهن پرستی‌ با نژاد پرستی‌ خیلی‌ فرق است ، میهن پرست عاشق کشورش است، ولی‌ متنفر از نژاد‌های دیگر نیست ،و خوب و بد آنها رو خوب و بد می‌بیند و همه را یک جور نمیبیند، ولی‌ نژاد پرست ، متنفر است و احساسی‌ و افراطی. حال کدام درست است ؟ کدام افراطی و غلط است ؟
یکشنبه 29 شهریور 1388

33pooles - المان - دورتموند
اسلام با شمشیر به ایران امد با شمشیر بیرون میاندازیمش به جای اولش عرعرستان .
یکشنبه 29 شهریور 1388

IRAN ZAMEN - نروژ - روگنان
arya generation - انگلستان - لندن . از خرید برده و گرفتن زنها دوشمنان به عنوان غنائم جنگی و بردن انها به منزل گاه خود باید هم دین عالی باشد.از لحاظ علم بله در ان زمان مردم عربستان بی سواد بودن. در زمان خلیفه سوم ایرانیها بعد از شکست حسابداری بیت المال خلیفه بودن و حتی ساخت کشتی برای حمله به قسطنطنیه که در دست روم بود ایرانیها بسیار کشتی ساختند. بطور گل دوست عزیز سود و علم در دست ما ایرانیها بود نه عربها.اگر اینها علم می دانستند.کتاب خانه اسگندیه یا کسرای ایران را اتش نمی زدند.و خاکستر ان را در رود نیل یا کارون نمی ریختند.این است اسلام .کمر و زیر کمر
یکشنبه 29 شهریور 1388

+1
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.