آشنایی با معبد آناهیتا

آشنایی با معبد آناهیتا

معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور در مسیر همدان به کرمانشاه قرار دارد. این بنا روی تپه‌ای طبیعی ساخته شده است.

معبد آناهیتا متعلق به آناهیتا، الهه پاکی و محلی برای نیایش آب بوده که یکی از چهار عنصر مقدس و مورد احترام ایرانیان باستان است.

آناهیتا ایزد بانوی آب‌های روان، زیبایی، فراوانی و برکت در دوران پیش از اسلام بوده است.

برخی از محققین، این بنا را کاخی ناتمام برای خسرو پرویز معرفی کرده‌اند. عده‌ای نیز زمان ساخت آن را به اواخر سده سوم و آغاز سده دوم قبل از میلاد و عده دیگر آن را به سده اول قبل از میلاد نسبت می‌دهند.

این معبد که برای استفاده از آب رودخانه شاپور در 6 متری زمین قرار دارد، به صورت مکعب است و دیوارهای این معبد از سنگ‌های بزرگی بنا شده اند که بین سنگ‌های حجاری شده هیچ ملاتی وجود ندارد و این سنگ‌ها توسط بست‌های آهنی به هم متصل شده اند.

این ب‍ن‍‍ا ب‍ر پ‍ش‍ت‍ه‌‌‌ا‌ی‌ ‌از ص‍خ‍ره‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ که‌ د‌ار‌ا‌ی‌ 220م‍ت‍ر طول‌ و 210م‍ت‍ر ‌ع‍رض‌ ‌اس‍ت‌ و ض‍خ‍‍ام‍ت‌ دی‍و‌ار م‍ح‍ی‍ط‍ی‌ ‌آن‌ به‌ 5/18 م‍ت‍ر م‍‍ی‌‌رسد.

در قسمت جنوبی بنا، پلکان دو طرفه‌ای به درازای 154 متر وجود دارد. هر دو تا پنج پله، در یک بلوک سنگی ایجاد شده است. تعداد سنگ پله‌ها در پلکان شرقی 26 پله و در پلکان غربی 21 پله است.

جوی‌های سنگی آب رودخانه را میزان کرده و به طرز باشکوهی به آبگیری وسط معبد هدایت می‌شده. نوع تقسیم آب و جریان آب درون معبد یکی از شگفتی‌های مهندسی در آن دوران می‌باشد تا این عنصر مقدس را به زیباترین شکل ممکن به نمایش بگذارند.

در چهار طرف معبد دالان‌هایی تعبیه شده که در کف این آن‌ها جوی‌های آب به صورت رفت و برگشت آب را به وسط معبد هدایت می‌کرده.

در وسط معبد فضایی وجود دارد که آب از این جوی‌ها در آن جمع شده و استخر کوچکی حدوداً در ابعاد 10 در10 و عمق 20 سانتی متر را پر آب می‌کرده.

در دو طرف بالای معبد آناهیتا سر چهار گاو در هر طرف به صورت رو به روی یکدیگر قرار دارد که در زمان آبگیری این معبد عکس سر گاوها روی آب نقش می‌بسته است.

دی‍و‌ار م‍ح‍ی‍ط‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ت‍ون‍‍‌ه‍‍ا ب‍ر ‌آن‌ و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ خ‍ود ‌از دو ق‍س‍م‍ت‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده، ق‍س‍م‍ت‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌از س‍ن‍گ‍‍‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ل‍وه‌ و لاش‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اب‍‍ع‍‍اد و ‌ان‍د‌ازه‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و م‍لاط گ‍چ‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ق‍س‍م‍ت‌ خ‍‍ارج‍‍ی‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ی‍ک‌ ردی‍ف‌ س‍ن‍گ‌ ت‍ر‌اش‌ ن‍م‍‍اس‍‍از‌ی‌ شده‌ ‌اس‍ت‌.

‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ ‌ای‍ن‌ دی‍و‌ار ن‍ی‍ز ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍ب‌ ص‍خ‍ره‌‌‌ا‌ی‌ ک‍ه‌ رو‌ی‌ ‌آن‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ در ق‍س‍م‍ت‍‍‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ت‍‍غ‍ی‍ر ب‍وده‌ و ‌از چهار م‍ت‍ر ت‍‍ا 12م‍ت‍ر ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ع‍ض‍‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ ب‍‍ا ‌اس‍ت‍ن‍‍اد ب‍ه‌ ب‍رخ‍‍ی‌ م‍ح‍‍اس‍ب‍‍ات‌ ‌ای‍ن‌ ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ ر‌ا در ض‍ل‍‍ع‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ت‍‍ا 18 م‍ت‍ر ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍‍ی‌‌زن‍ن‍د.

از دی‍گ‍ر ب‍خ‍ش‌‌‌ه‍‍ا و ‌ع‍ن‍‍اص‍ر ‌اص‍ل‍‍ی‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍ب‍د ‌آن‍‍ا‌ه‍ی‍ت‍‍ا‌ی‌ ک‍ن‍گ‍‍اور م‍‍ی‌‌ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ ص‍ف‍ه ‌آن‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد.

‌آن‍چ‍ه‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍‍اق‍‍ی‌ م‍‍ان‍ده‌ و در ک‍‍اوش‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‌‌ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍ده،‌ دی‍و‌ار‌ی‌ ‌اس‍ت‌ در ض‍ل‍ع‌ ج‍ن‍وب‍‍ی‌ ص‍خ‍ره‌ ک‍ن‍گ‍‍اور ک‍ه‌ در ب‍خ‍ش‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ش‍رق‍‍ی‌ و ‌غ‍رب‍‍ی‌ ‌اطر‌اف‌ ص‍خ‍ره‌ ‌اث‍ر‌ی‌ ‌از ‌آن‌ ب‍ر ج‍‍ا‌ی‌ ن‍م‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

ض‍ل‍‍ع‌ ش‍م‍‍ال‍‍ی‌ ن‍ی‍ز‌ م‍ورد ک‍‍اوش‌ ق‍ر‌ار ن‍گ‍رف‍ت‍ه‌ و ت‍ن‍‍ه‍‍ا در ض‍ل‍‍ع‌ ج‍ن‍وب‍‍ی‌ ‌آن‌ دی‍و‌ار‌ی‌ ب‍‍ا ق‍طر 5/9م‍ت‍ر و طول‌ 93 ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ س‍ک‍و ب‍‍اق‍‍ی‌ م‍‍ان‍ده که رو‌ی‌ ب‍ق‍‍ای‍‍ا‌ی‌ دی‍و‌ار ‌آث‍‍ار‌م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ی‍ک‌ ح‍م‍‍ام‌ س‍ل‍ج‍وق‍‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ‌اس‍ت‌.

م‍ص‍‍ال‍ح‌ ‌ع‍م‍ده‌ ‌ای‍ن‌ دی‍و‌ار ر‌ا س‍ن‍گ‌ ‌غ‍ی‍ر ح‍ج‍‍ار‌ی‌ ش‍ده‌ و ض‍خ‍ی‍م‍‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌‌د‌ه‍د ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌از م‍لاط گ‍چ‌، رو‌ی‌ ‌ه‍م‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ش‍ده‌‌‌ان‍د.

‌آخ‍ری‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ‌از م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ک‍ن‍گ‍‍اور ر‌ا ب‍ق‍‍ای‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ف‍ر‌از ت‍پ‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌‌د‌ه‍د، ‌ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ش‍‍ام‍ل‌ دی‍و‌اره‌‌‌ا‌ی‌ ب‍ه‌ ق‍طر 6 م‍ت‍ر ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ح‍دوده‌‌‌ا‌ی‌ در ح‍دود ی‍ک‍ ه‍ز‌ار و 200م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ ر‌ا ش‍‍ام‍ل‌ م‍‍ی‌‌ش‍ود ک‍ه‌ در ج‍‍ه‍ت‌ ش‍رق‍‍ی‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ است.

در تابستان سال ۱۳۴۷ برای نخستین‌بار هیئتی در تپه ناهید کنگاور به کاوش‌های باستان‌شناسی پرداخت.

پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که از مجموع تپه ، تقریباً حدود 53 هزار متر مربع به بنای تاریخی اختصاص دارد که به جز چند سر ستون شکسته و تعدادی حجاری‌های پراکنده در کنار کوره‌های آهک‌پزی که چند سال قبل از آن تعطیل شده بود چیز دیگری مشهود نیست.

اعضای هیئت عکس هوایی کنگاور را که در سال ۱۹۳۲ میلادی تهیه شده بود، پس از تعبیر و تفسیر و یافتن گرته و اثری از امتداد ابهام آمیز دیوار و صفه تاریخی مدفون، مورد استفاده قرار داد و موفق گردید بخشی از دیوار شرقی را در آن تشخیص داده و پس از کاوش، آن قسمت از صفه را از خاک ایام آزاد نماید.

با آغاز فعالیت‌های هیأت کاوش معبد آناهیتا در سال ۱۳۴۷ و پس از خرید و تخریب منازل مسکونی بالای تپه و اطراف آن نقشه و موقعیت مکانی این بنای تاریخی تهیه شد.

tehranboy - کانادا - ادمونتون
جالب بود ممنون. خاک بر سرت محمود
یکشنبه 15 شهریور 1388

zendeh bad iran - انگلستان - منچستر
این را هم اضافه کنید که اوایل انقلاب این بنا به حال خود رها شد و مردم شهید پرور آنجا از سنگهای باقیمانده معبد فوندانسیون خانه هایشان را پر می کردند که کمتر پول مصالح بدهند
دوشنبه 16 شهریور 1388

bluestar - ایران - تهران
چه باشکوه
دوشنبه 16 شهریور 1388

amir-amir - کانادا - تورنتو
قربانتون برم این مسائل را افشا نکنید اون چهار تا ستون باقى مانده را هم ایادى ا.ن. به تاراج مى برند
دوشنبه 16 شهریور 1388

xosrov - انگلستان - منچستر
یک خشت معبد اناهیتا می ارزد به تمام قبر این تازیان وحشی تجاوزگر که تو عربستان عراق و ایران چال شدند و حتی قبر متعفنشان هم پول و روح مردم را تاراج میکند.
دوشنبه 16 شهریور 1388

zoroye iran - اتریش - وین
xosrov - انگلستان - منچستر . ای حرف دلمو زدی قربونه دهنت
دوشنبه 16 شهریور 1388

shahram khosh maram - ایران - تهران
خیلی ممنون از مسوولین سایت که این مطلب را گذاشتند. قسمت اول:‌. من یکبار به کرمانشاه رفتم که یکی از به یاد ماندنی ترین مسافرتهای من هست. طاق بستان٬‌کتیبه و کوه بیستون بینظیر بودند. یک روز هم برای دیدن معبد آناهیتا رفتیم کنگاور. این معبد داخل شهر هست و در دو طرفش خیابان هست. یکی از انها زیر همین ستونهاست. عبور و مرور ماشینها به ویژه کامیونها اثر مخرب دارد. متاسفانه خیابان اصلی شهر هم درست از جلوی آن میگذرد. مجموعه توسط یک ردیف نرده محافظت میشود که واقعا مسخره هست. برای همین هم ستونها پر یادگاریست. این بنا احتمالا حدود 2400 سال قبل ساخته شده و 600-700 سالی مورد استفاده بوده. آب برای ما ایرانیان همیشه مهم و ارزشمند بوده است. همین الان هم فقط 10٪‌ کشور آب کافی دارد و بقیه کشور خشک و یاکوهستانی هست. ما ماه آبان داریم و آناهیتا هم فرشته نگهبان آب بود. برای همین معبدهای متعددی برای اناهیتا ساخته اند که معبد کنگاور و بیشابور خیلی برای من جالب بودند. در این معبدها آب محور هست. آبراههای متعددی وجود داشته که یکی از انها در همین معبد کنگاور هنوز باقیمانده.
دوشنبه 16 شهریور 1388

shahram khosh maram - ایران - تهران
. قسمت دوم:. هخامنشیان علاقه زیادی به ساخت بنا در بالای تپه یا دور و ور کوهها داشتند. این بنا راهم بالای تپه ای مشرف به دشت کنگاور ساختند و اول با سنگ یک صفه ساختند که در عکس سوم کاملا مشخص هست. صفه سازی خوراک مهندسان هخامنشی بوده و از این روش زیاد استفاده میکردند و بزرگترین صفه در تخت جمشید هست. این صفه سنگی ٬‌یک محیط همسطح ایجاد میکرد که روی آن ساختمانها را میساختند و پله های متعددی داشت. اگر درست یادم باشد معبد آناهیتای کنگاور٬‌ بزرگترین معبد آناهیتا در آن زمان بود. کنگاور چشمه و جویبار زیادی دارد و احتمالا به همین دلیل این معبد را در انجا ساختند. کنگاور 85 کیلومتر با کرمانشاه فاصله دارد. من از مخالفان ساخت بناهای بلند در اطراف بناهای باستانی هستم. اینجور ساختمانها اولا اصلا با بناهای تاریخی هماهنگی ندارند و یک تصویر زشت و نچسب ایجاد میکنند٬‌ ثانیا ابهت و منحصر به فرد بودن بنای تاریخی را تحت شعاع قرار میدهند. متاسفانه در مورد معبد کنگاور هم همین کار انجام گرفته و مسجدی که در پشت معبد هست هیچ تناسبی با ستونها ندارد و زیبایی بنا را ازش گرفته.
دوشنبه 16 شهریور 1388

amin7777 - انگلسالت - منچستر
من که حالم از قبر خمینی جایی که براش ساختن به هم میخوره. پیر خرفت.
دوشنبه 16 شهریور 1388

abdi1 - ایران - تهران
آخه من نمی دونم اون مسجد اونجا چکار می کنه .حتی اعراب این کارهایی که اینها با میراث فرهنگی ما می کنند را نکردند.
دوشنبه 16 شهریور 1388

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
اینطور که در عکس مشهود است، قبر یک مفت خور عرب هم در جوار معبد ایزد بانو، توازن استاتیک محیط را به لجن کشیده است.
دوشنبه 16 شهریور 1388

دیااکو - ایران - تهران
مهجور ترین بنایی رو که بتونین تصور کنید همین معبد آناهیتاست. شاید باور نکنید یا حرف منو اغراق بدونید ولی اگه یه پتک برداری و ستونا رو تخریب کنی هیچکی نمی گه داری چی کار می کنی همون طوری که کله مجسمه هرکول رو توی بیستون کندند وبردند وهمون طوری که توی طاق بستان روی حجاریها یادگاری کندند وشما باید تشخیص بدید که کدوم برا چند هزار سال پیشه و کدومو فلان سرباز وظیفه اعزامی از فلان جا در سال 1378 کنده کاری کرده.
دوشنبه 16 شهریور 1388

delmorde - سوپد - یوتبوری
xosrov - انگلستان - منچستر. چقدر خوب گفتی درود به تو هموطن عزیز.
دوشنبه 16 شهریور 1388

venoosi - بلژیک - ورویر
من اونجا رفتم با اینکه ویرانه شده باز هم با شکوهه.
دوشنبه 16 شهریور 1388

anita14 - هلند - دهانهاخ
زیبا بود مرگ بر خخخخ مرگ ممممموتی
دوشنبه 16 شهریور 1388

sara-j - سوید - استگهلم
بسیار زیباست
دوشنبه 16 شهریور 1388

Bare hasti - المان - هامبورگ
xosrov - انگلستان - منچستر...مرسی خیلی خوب گفتی
دوشنبه 16 شهریور 1388

Bare hasti - المان - هامبورگ
shahram khosh maram - ایران - تهران ...ممنون دوست عزیز از این اطلاعات مفید..واقعا لازم است که ما از تاریخ کهنسال کشورمان بیشتر بدانیم ..از مسولین سایت هم تقاضا دارم مطالب بیشتری در این مورد در اختیار ما بگذارند
دوشنبه 16 شهریور 1388

ukguy4u - بریتانیا - لندن
منم اونجا رفتم خیلی زیباست این احمقا چرا روی اون مسجد ساختن ؟
سه‌شنبه 17 شهریور 1388

huria - دانمارک - کپنهاگ
اقا خدمتتان عرض شود که ان مفتخور قبل از اینکه عرب باشد(که نیست) یک شیعه بوده. و لازم به یاداوری نیست که این مذهب را چه ملیتی با تاختن به جهان عرب صادر کرد. خوب است که از این لحاظ نگرش دوباره ای به واژه تازی بکنیم و اینکه مخصوص یک ملت نیست بلکه یک گروه افراطگرا از تمامی جهان موصوف حقیقی این صفت است.
سه‌شنبه 17 شهریور 1388

میرهاشمی - ایران - صدرآباد
معابد آمون (حوزه های علمیه) را هم به مردم بیشتر بشناسونید.واقعا جای عتیقه ای مثل این جاها هیچ جای دنیا گیر نمیاد.و جالب اینکه از جمله جاهای کمیاب است که ادم میری تو حیوون میای بیرون.ببینید چه جای شگفت انگیزیه.معجزه میکنه
سه‌شنبه 17 شهریور 1388

alireza.ch - سوییس - نوشاتل
huria - دانمارک - کپنهاگ. خانم مزاح نکن کله سحر بابا جان :-) تاختن ایران به جهان عرب :-))) حرفهات چقدر شبیه صدام حسین التکریتی هست :-). تاختن به جهان عرب. به هر حال شیعه یا غیر شیعه حتما گور یک عرب هست. اگر هم مفت خور نبوده صد در صد صفت مال مردم خور برازنده اوست. دقیقا همانند دزدان مدینه صدر اسلام. :-)
سه‌شنبه 17 شهریور 1388

huria - دانمارک - کپنهاگ
alireza.ch - سوییس - نوشاتل. 1.والله من نظرم را سر ظهر ارسال کردم حالا شما چطور کله سحر انرا خواندی بماند(علیرغم اختلاف زمانی ناچیز بین دانمارک و سوئیس). در هر صورت از اینکه باعث انبساط خاطرت شد خوشحالم.:-). 2.ایران( حکومت٫حتما میدانید که در غرب کسی نمی گوید ذی گاورنمنت بلکه از ایران تنها استفاده میشود) با حزب ا.. به لبنان با حماس به فلسطین و با یک خروار جاسوس به عراق می تازد. باز صد رحمت به جهان عرب٫ میخواهد با سلاح اتمی به کل دنیا بتازد به خود ملتتان هم که تاخته. اگر این اخوندهای ایرانی تازی نیستند لطفا در یافتن اصطلاحی مناسبتر یاریم کنید.
سه‌شنبه 17 شهریور 1388

huria - دانمارک - کپنهاگ
3.هر چند ملیت صاحب قبر٫ زیاد مهم نیست ولی محض اطلاع ان قبر متعلق به یک هموطن از بخت برگشته تان است که نام یک شبح عرب را یدک می کشد. با دکان مرده پرستی اخوندهای هموطن که بهتر از من اشنا هستید. اخر برادر چرادر عراق ما از این قبرچه های عرب یافت نمیشود؟!. 5. اگر رهبر و نوچه اش در حقتان بدی کردند صدام در حق من بدیها کرد و هیچوقت از دشمن دیرینم الهام نگرفتم. در واقع او هم عراقپرستی را با عربپرستی و عجم ستیزی اشتباه گرفته بود. همانطور که شماهم با این عرب عرب کردنها به عربستیزی جوانان هموطن دامن میزنید بطوریکه انها هم این معضل بزرگ اجتماعی را با ایرانپرستی اشتباه بگیرند
سه‌شنبه 17 شهریور 1388

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟