نقد و بررسی مجازات اعدام و سنگسار در قوانین ایران

نقد و بررسی مجازات اعدام و سنگسار در قوانین ایران

گفت وگو با دکتر هادی رستمی ، حقوقدان و مدرس دانشگاه

اجرای حکم رجم(سنگسار) در کشور خصوصا طی چندسال اخیر حاشیه های فراوانی را به دنبال داشته است تا آنجا که مجامع فعال در زمینه حقوق بشر چندین بار نسبت به این موضوع از خود عکس العمل نشان داده اند. این در حالی است که راه های اثبات جرایمی که حد آنها رجم است از نظر قانون مجازات اسلامی بسیار دشوار و عملاً نزدیک به محال است.

اگرچه راه های اثبات این جرایم طوری در نظر گرفته شده اند که میزان و فراوانی آن در جامعه به حداقل برسد، با این حال شاهد آن هستیم که این جرایم از راه های خاصی در کشور اثبات و حدود در خصوص آنها اجرا می شوند.

در همین خصوص با دکتر هادی رسمتی، حقوقدان و مدرس دانشگاه که در رساله کارشناسی ارشد خود تحقیقاتی جامع در زمینه مجازات اعدام انجام داده است گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می آید.

در این گفت و گو به راه های اثبات زنا و لواط که حد آنها مجازات رجم است پرداخته شده، همچنین به راه هایی که با استفاده از آن برخی قضات این احکام را صادر می کنند.
دکتر همچنین رسمتی به بازگویی شرایط اثبات و تعریف علم قاضی همچنین جایگاه شاکی خصوصی و... اشاره کرده است.

***
با توجه به قوانین ما که برگرفته از شریعت اسلام است، به نظر شما سیاست جنایی اسلام در بحث حدود و جرایم منافی عفت چیست و حکم رجم در چه صورتی صادر می شود؟

در بحث "حدود"، سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زناادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد بر«همچون میل در سرمه دان» شهادت بدهند.

یا اینکه شخص زانی چهار بار، در چهار مجلس اقرار کند و تازه اگر بعد از شهادت اگر کسی به زنایی اقرار کند که مجازات آن رجم(سنگسار) است، و بعد این اقرار را انکار کند این مجازات به مجازات جلد(شلاق) تبدیل می شود و این مورد هم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

یعنی با توجه به محدودیت های اثباتی زنا، عملا سیاست جنایی اسلام این است که این مجازات ها حتی المقدور اجرا نشوند. وقتی چهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقض هم وجود داشته باشد ،مطرح می کند می توان به این نتیجه رسید.


با توجه به مطالب شما ، زنا از دو طریق شهادت و اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟

متاسفانه برخی حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت.

اما برخی از قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.

جالب است، علی رغم آنکه فقها و قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا در مقام بیان بوده اند و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله مطرح نمی کنند باز هم برخی قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح می کنند.
در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعی و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شاید اصلا یک مورد هم نشود زنایی که حد آن رجم است را اثبات کرد.

«علم» در اینجا به چه معناست؟ برای قاضی چند نوع علم مطرح شده و در این موارد کدام یک از آنها مورد استناد قرار می گیرد؟

در آیین امور کیفری و کلاً حقوق شکلی، جرایم با یکی از این ادله اثبات می شوند: یکی اقرار است، دیگری شهادت است، سوم قسامه و مبحث دیگر علم قاضی است.

به طور کلی دو نوع علم وجود دارد: یکی علم "شخصی قاضی" است. به عنوان مثال قاضی می گوید: من شنیدم، من دیدم و... و علم دیگر ،"علم نوعی" است. اما آن علمی که می تواند در محاکم مورد استناد قرار بگیرد آن "علم نوعی" است.

علم نوعی، علمی است که از برآیند بررسی پرونده به دست می آید. یعنی قاضی می گوید من با توجه به آن شواهد و قرائن، اقناع وجدانی پیدا کرده ام. بخشی از این قرائن براساس نظریه کارشناسی به دست می آید، بخشی هم با توجه به انعکاس دفاعیات متهم و مسایلی که طرفین مطرح می کنند صورت جلسه می شود و از برآیند این مسایل قاضی به علم می رسد. بنابراین وقتی ما در اینجا از علم قاضی صحبت می کنیم، منظور علم دیداری و شنیداری و حسی قاضی نیست.

برای اقناع وجدانی و علم قاضی مواردی از جمله نظریه کارشناسی و... نیاز است، با توجه به اینکه اصولا برای اثبات زنا شهادت و اقرار معتبر هستند، آیا خود این مراحل کارشناسی وجاهت قانونی دارند؟

دادگستری روز چنین نیازی دارد. این یک ایراد نیست، ما نمی توانیم همان سیستمی که در زمان صدر اسلام بوده را پیاده کنیم؛ دادگستری روز ایجاب می کند ما پلیس قضایی و پلیس علمی داشته باشیم و... ایرادی از این نظر نیست.

این درست است که سیستم باید بروز باشد، در بعضی از موارد که متهمان به مجازات رجم محکوم می شوند دیده می شود که استناد قاضی براساس شواهد موجود در محل جرم( که غالبا حریم خصوصی به شمار می رود) است، سوال من این است که با توجه به صحبت های قبلی شما در خصوص سیاست جنایی اسلام که مبنی بر پرده پوشی است، آیا استفاده از این موارد در مورد اثبات حد زنا صحیح است؟

اگر تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کنم به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

طبق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است.»یعنی اصولا تحقیق در این جرایم امکان ندارد مگر دو مورد.

یکی اینکه این جرم مشهود باشد، مثلا دو نفر در پارک رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اینکه این جرم شاکی خصوصی داشته باشد.
بنابراین طبق این تبصره ، چنین حقی، نه برای ضابطین قضایی، و نه هیچکس دیگر حتی برای قاضی دادگستری وجود ندارد. مگر اینکه مثلا شوهر یا همسایه ای شکایت کند و بر اساس شکایت وی مراجع وارد عمل شوند یا برای مثال خانمی که مورد تعرض قرار گرفته می تواند شکایت کند که در این زمان می توانند وارد عمل شوند.

همچنین ما تبصره ای داریم، تحت عنوان تبصره ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصلاحیه سال 1381، که معروف به «احیای دادسراها» است.

اساسا در تبصره ماده 3 قانون احیای دادسراها پیش بینی شده است که برخی جرایم تحقیق بردار نیستند. یعنی حتی دادسرا هم حق تحقیق در این جرایم را ندارد.

یکی از آن جرایم «زنا»و دیگری«لواط» است. البته پنج جرم هستند. که می گوید: «اساساً پرونده هایی که شامل زنا و لواط است ، مستقیما در دادگاه های مربوطه مطرح می شوند» یعنی دادسرا حق تحقیق پیرامون جرم زنا را ندارد.

این، در راستای ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری ، تبصره 3 ماده 3 تصویب شده است و بنابراین حق تحقیقی نه تنها برای ضابطین نیست، بلکه برای مقامات دادسرا هم نیست. بنابراین این جرایم باید مستقیما و بدون کیفر خواست در دادگاه های مربوطه اقامه شوند.

به سوال قبل برگردیم، شما از شاکی خصوصی گفتید، منظور از شاکی خصوصی چیست؟ اصولا در چنین مواردی چه کسی می تواند در جایگاه شاکی خصوصی قرار بگیرد؟ اگر شخصی به شکل صوری شکایتی را مطرح کند چه می شود؟

اساسا شاکی خصوصی در قانون تعریف دارد. طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی«شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند.»

بنابراین اگر شخصی به صورت کذب شکایتی را مطرح کند و اساسا ذینفع نباشد ایشان ممکن است به مجازات افترا محکوم شود. یعنی اگر کذب بودن شکایت احراز شود، ذینفع یعنی کسی که به او تهمتی وارد شده است می تواند با استناد به ماده 697 شکایت طرح کند.

فرض کنیم کسی به شکل صوری از کسی در مورد زنا شکایت کند، برای مثال همسایه ای از وقوع جرمی مثل زنا شکایتی را مطرح کند و فرد به رجم محکوم شود، اگر در مورد شکایت فرد مذکور تحقیق شود و کذب بودن ادعای وی اثبات شود، آیا این مساله می تواند روی محکومیت فرد زانی و یا زانیه تاثیر گذار باشد؟

اگر اینطور باشد از نظر من اصولا مبنای مشروعیت تحقیق از ابتدا ناسالم بوده و غلط است. قانون مشخص کرده تبصره ماده 43 خیلی مشخص این بحث را مطرح کرده است. در همین ماده در مورد شاکی خصوصی می گوید توسط قاضی دادگاه انجام می شود. نگفته است توسط قاضی دادسرا. بنابراین اگر از ابتدا بر مبنای شکایت کذبی و یا براساس اعلام، یعنی اینکه شخصی ذینفع نبوده است و صرفا وقوع جرم را فقط اعلام کرده باشد، اگر بر این مبنا تحقیقات شروع شده باشد، اساس ورود غلط بوده است. هر چند که زنایی هم اثبات شده باشد از موارد نقض حکم است.

در خصوص کیفیت مجازات رجم، به نظر می رسد پیش از اجرای حکم قانون گذار قابلیت هایی را پیش بینی کرده است که با استفاده از آن بتوان این حکم را محدود و یا تبدیل به حد دیگری کرد. در این مورد نظری دارید؟

حکمی که صادر می شود برای اجرای به دادسرا می رود و دادیار اجرای حکم به نمایندگی از دادسرا آن را اجرا می کند.
جالب است که در مجازات رجم باید خود قاضی این حکم را اجرا کند یعنی همان قاضی که حکم بدوی را صادر کرده است.

تشریفات آن هم مشخص است که باید با سنگ های متوسط بزنند و یکی از ایرادات حقوق بشری که به این مجازات وارد می کنند همین مرگ تدریجی است.

قانون مجازات پیش بینی کرده است که اگر کسی توانست از آن گودال فرار کند اگر جرمش با اقرار خودش اثبات شده باشد دیگر به محل اجرای حکم باز نمی گردد. ولی اگر با بینه ثابت شده باشد مجددا به گودال باز گردانده می شود.

جالب است که تبصره ماده 17 آیین نامه نحوه احکام قصاص که موضوع آن ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، نکته ای را مطرح می کند و می گوید: «چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی شود، به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود. و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلام می گردد. » اینکه می گوید مشمول ماده 71 شود، طبق ماده 71 کسی که اقرار به زنایی کرده باشد که مستحق قتل یا رجم شده باشد و بعدا انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود.

یعنی می خواهم بگویم رجم قبل از اجرا و بعد از صدور ، قابل عفو است، بنابراین در مبحث اجرا نکات ظریفی هست که می شود با استفاده از آن این مجازات را محدودتر کرد.

در پیش نویس جدید که لایحه آن به مجلس رفته است پیش بینی شده است که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضائیه تبدیل می شود به مجازات دیگر و این خیلی جالب است که قانون مجازات اسلامی حتی بحث مصلحت را نیز در نظر گرفته است.

در مورد مجازات اعدام با طناب دار، آیا آیین نامه اجرایی منسجمی وجود دارد. در بسیاری از موارد دیده می شود که نحوه اجرای این حکم متفاوت است. طبیعتا مدت زمانی که از محکوم سلب حیات می شود مورد مهمی است. آیا قانون یا آیین نامه خاصی در مورد نوع طناب و نحوه به دار کشیدن وجود دارد؟

متاسفانه در قانون، راجع به اینکه نوع طناب دار چگونه باید باشد، مقرراتی وجود ندارد. فقط در ماده 16 آیین نامه پیش بینی شده است که مامورین اجرای حکم موظف هستند پیش از اجرای حکم آلات و عدوات اجرای حکم رو مورد بررسی قرار بدهند که وسایل مزبور نباید به صورتی باشد که موجب شکنجه و یا مثله شدن محکوم شود. بنابراین هیچگونه مقررات شفافی نداریم که در آن قید شده باشد که نوع طناب چگونه باید باشد.
بعضی طناب ها هستند که موجب شکنجه محکوم می شوند و فرایند سلب حیات را طولانی می کنند. از این جهت هیچگونه تشریفاتی در قانون مجازات نداریم.

در مورد اعدام، چند نوع سلب حیات در قانون پیش بینی شده است، که اعدام با طناب دارفقط یکی از آنها است. چرا در ایران اعدام با طناب دار بیشتر عمومیت دارد؟

ما یک اصل زیربنایی داریم و آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط به قلمرو جرم و مجازات محدود نمی شود. یعنی هم جرم به موجب قانون باشد، هم مجازات و هم دادرسی و هم اجرای حکم باید به موجب قانون باشد. ایرادی که قوانین ما در این مبحث دارند، آن است که مبحث بسیار مهمی مثل اجرا را با آیین نامه انجام می شود.

قبل از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت اعدام در ملأ عام ، به ویژه طی یکی دو سال اخیر به وفور مجازات اعدام در بین عموم اجرا و تصاویر آن نیز منتشر می شده است. آیا آیین نامه یا قانون خاصی برای اجرای حکم در بین عموم و منتشر کردن تصاویر آن وجود دارد؟

علی القاعده نباید مجازات تماشاگر داشته باشد. نباید بگوییم به استناد چه قانونی نباید نمایش داده شود، باید بگوییم با استناد به چه قانونی نمایش داده می شود!
 در فقه امامیه و قانون ،اجرای حکم در ملأ عام وجود ندارد. فقط در مبحث زنا باید علنی اجرا شود. علنی بودن مجازات با در ملأ عام بودن دو مقوله جداگانه است. می گوید طائفه ای از مومنین باید این مجازات را ببینند. حتی آیت الله خوئی می گویند یک نفر هم باشد کفایت می کند.
بنابراین این مجازات ها هیچ ارتباطی به فقه و قانون ندارد. ولو اینکه با بخشنامه و آیین نامه این مشکل را حل کنند باز هم نمی شود آن را قانونی دانست. چرا که طبق قانون اساسی ،حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و دادگاه صالحه باشد.
دکتر رحیم نوبهار مقاله ای در یادنامه دکتر مهدی شهیدی ارایه دادند در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه. قاعده تنفیر اشاره می کند که اساسا اگر  اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود. یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند.

حال فرض کنیم که نحوه اجرای بعضی از احکام در ملأ عام، با استناد به آیین نامه ها موجب نفرت عمومی شود، آیا راهی برای مقابله با این دست آیین نامه ها وجود دارد؟

آیین نامه ها در حکم تصمیمات دولتی است. بنابراین اگر اجرای این احکام در ملأ عام با آیین نامه صورت گرفته باشد می شود از طریق دیوان عدالت اداری آنها را ابطال کرد.

hamiyan - انگلیس - لندن
....جمع کنید این مسخره بازی را.......اتفاقا اتمام احکام اسلام باید اجرا شود مو به مو که اخوند جماعت می کند...هم درسش را خوانده اند وهم که نماینده وفرستاده الله تان هستند و ثانیا مگر در همین قران نگفته شده اشد الی الکفار.......کفار یعنی کی.
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1387

kati83 - ایران - تهران
وقتی زن و مردی دلاشون با هم نباشه چه اهمیتی داره که با فرد دیگری هم سکس میکنند یا نه
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1387

shad - فرانسه - نیس
اسلام به عصر جاهلیت تعلق دارد نه به مردمان امروز. ایرانی عزیز تا کی می خواهید این تفکر عصر اعراب بدوی را بر خرد خود مقدم بدانی. به خودتان احترام بگذارید به خرد خودتان ارج نهید. تا کی در پی توجیه خزعبلات اسلام می خواهید زندگیتان را مسموم کنید.
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
kati83 - ایران - تهران .....اون هرزگی محسوب میشه اگر دلشون با هم نیست باید طلاق بگیرند...اینم دگه بهونه است که شوهرم سرده و باقی بهانه هایی که زنهایی که به هرزگی در دوران جوانی و نوجوانی عادت کرده اند برای ادامه هرزگییشون میارند...وگرنه اگر کسی(چه مرد چه زن)هرزه نباشه بجایی اینکه بگه دلم باهاش نیست پس با خیال راحت بهش خیانت میکنم بشینه ببینه مشکل زندگیش چیه و چه راه حلهایی برای برون رفت از این وضع هست....
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

chinamroosh - ایران - ایران
مجازات های موضوع نقد و بررسی در گفتگوی حاضر بطور قطع و یقین احکام تاسیسی در دین اسلام نیستند بلکه همانا احکام امضایی می باشند که حتی در نظر برخی فقها مانند ایت ا. . . منتظری رهیافت شریعت یهود در دین اسلام است که متاسفانه اقتدار خشن حکومت دینی امکان نقد چنین احکام و قوانین باستانی و غیر انسانی را از جامعه علمی سلب نموده است بگونه ای که علمای حقوق شجاعت لازم را برای ارایه نظریات علمی وحتی منطبق بر قواعد فقهی از جمله « قاعده تنفیر » که فقه شیعه علاقه و اصرار بسیاری بر انطباق قوانین موضوعه بر آنها را دارد از خود نشان نمی دهند اما آنچه در این مصاحبه شایان توجه است بحث مصلحت اندیشی در پیش نویس لایحه جدید تحت عنوان « وهن نظام » در اجای مجازاتهای « رجم » و . . . می باشد که یقینا انقلابی را در حوزه های دینی بدنبال خود خواهد داشت چرا که « تعطیل ساختن حدود » در نظامی که تمامی ظرفیت های خود را در راستای بر گرداندن قوانین به دوران باستان بشدت بکار گرفته است اقدامی مناقشه بر انگیز خواهد بود هر چند که قوه قضاییه در سیطره آیت ا. . . ها باشد .
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
نترسید این دین تا توانسته سفره ی گسترده ای از سکس انهم برای مردان هست از کودک 9 ساله تا 4 زن ازاد و کنیز نا محدود... تازه این برای این دنیا در ان دنیا هم 70 حوری و پسران زیبا انهم برای مردان... بنا براین برای مردان نباید مسئله ای باشد.... از برکت انقلاب منحوس حالا باید بنشینیم بحث کنیم که ////// سنگسار//// درست است یا غلط.....اکثریت خاموش بنشینید تا وقت گل نی ازادی بیاید..
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
نظر اقا یا خانم shad - فرانسه - نیس
مغرضانه است و هیچ شخص عاقل و با شعوری ان را قبول نمی کند
اسلام بزر گانی مثل بوعلی سینا-حکیم فردوسی-عمر خیام نیشابوری-سعدی -حافظ-مولوی-نظامی -سهروردی- ابوریحان بیرونی-ملا هادی سبزواری- ناصر خسرو-بیهقی-خوارزمی-رازی و........دارد برادر یا خواهر عزیز چشم بصیرت داشته باش و از یاوه گویی دور باش وازاده باش
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

garadagh - سویدن - مالمو
اسلام دین بی ارزش و پوچی هست که متاسفانه به زور شمشیر مولی علی به ایران رسیده وهمه احکام ان وحشیانه ومسخره است.حالا هر ملتی به نسبت درک وشعور خود یاان را نمی پذیرد یا ان را عزیزتر از جان می دارد.تا زمانی که یرانیان متفق و نااگاه باشند ادم خواران هم بر ایران مستولی هستند
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

derafsh - اتریش - وین
1- ماده 300 قانون مجازات اسلامی؛ بخش دیانت:
خونبهای قتل زن مسلمان؛ خواه این قتل عمدا صورت گرفته باشد و خواه غیر عمدی؛ 50 شتر است.
2- ماده 435 قانون مجازات اسلامی:
خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان 66 شتر است و خونبهای قطع بیضه راست او 34 شتر. خونبهای قطع هر دو بیضه چپ و راست مرد مسلمان 100 شتر است.
3- هرگاه نصف فرج زنی را قطع کنند؛ خونبهای 50 شتر بدان تعلق می گیرد و هرگاه؛ هر دو نیمه فرج او را قطع کنند خونبهای کامل یعنی صد شتر بدان تعلق می گیرد.
نتیجه گیری منطقی:
1- ارزش زن( خواه یک پروفسور باشد) کمتر از نصف ارزش بیضه مرد(خواه یک پیر مرد بی سواد باشد) است.!!!!!!!!!!
2- ارزش زن نصف ارزش فرج خودش است.!!!!!!!!!!!!!(خوب دقت کنید!).
کتاب قانون مجازات اسلامی را بخوانید. بسیار جالب(خنده اور!) است. اگر فرصت داشته باشم موارد دیگر را نیز برای خوانندگان محترم خواهم نوشت. در ضمن مورد 3 ماده 479 قانون مجازات اسلامی؛ بخش دیانت می باشد. شاد باشید.
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

bagdagulan - ایران - تبریز
متاسفانه زنا اونقد زیاد شده که همه دنبال راهی برا فرار از مجازات اون هستن. شاد فرانسه نیس اسلام دین برا مردم جاهلی نیست.رفتار ما بعضی ها شاید باعث شده شما اونجوری فکر کنین.
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

shad - فرانسه - نیس
بابک - ایران - سبزوار
یاوه گو کسانی مثل تو هستند که تاریخ بزرگان ایران را هنوز نمی شناسند! محققان و مورخان معتقدند که فردوسی به ایین زرتشت معتقد بوده نه اسلام! رازی خرد گرا و سکولار بوده! برو واقعا مطالعه کن بعد برای دیگران سخنرانی کن. بزرگان اسلام را هم از اخوند محله تان بپرسی برایت توضیح خواهد داد که بوده اند! مغرض تو هستی بسیجی جاهل که از کلمه ایرانی در گفته هایت واهمه داری! بیاموز : بزرگان ایرانی نه اسلام!
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
بابک - ایران - سبزوار
این سخن فکر میکنم از مارتین لوتر کینگ باشد دقت کن.
در جامعه ی گوسفندان حکومت با گرگ هاست......
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

bagdagulan - ایران - تبریز
garadagh - سویدن - مالمو خدا تو رو هدایت کنه.آمین.مثل اینکه از مسلمونایی مثل من که بعضی وقتا از دین استفاده ابزاری میکنن دل پری داری که بدی اونا رو با اسلام خلط کردی. اهل اهری که اسمتو قراداغ گذاشتی؟
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

takmosafereshab - ایران - اصفهان
shad - فرانسه - نیس
در قرآن آمده لا اکره فی الدین .اجباری به پذیرش اسلام ندارید . قصداسلام ایجاد جامعه ای خالی از خیانت توام با امنیت میباشد .
که زندگی در چنین جامعه ای آرزوی هر انسانیست
همیشه رد کردن چیزی از قبول کردن آن سخت تر و مشکل تر است
بجاست قبل از رد کردن قانونی که برای ایجاد امنیت ناموس ملت وصف شده در باره آن بیشتر بیاندیشیم .(خود رای و خود محور بودن اساس لغزش است)
و آن بسیجی که تو جاهلش خواندی آنقدر به اهدافش علم و ایمان دارد که جانش را فدای رسیدن به اهدافش میکند
آیا شما هم همینقدر به سخنان و اعتقادادت پایبندی؟
ضمنا کسی که در ایران جهت آبادی این مملکت به سختی می افتد ایرانی است نه کسانی که فقط اسم ایرانی را یدک می کشند
چهار‌شنبه 18 اردیبهشت 1387

shad - فرانسه - نیس
takmosafereshab - ایران - اصفهان
اجباری به پذیرش اسلام نیست؟ شما در کدام سیاره زندگی می کنید که از وضعیت ایران بی خبر هستید؟ ! جامعه اسلامی توام با امنیت وجود ندارد. لابد اطلاع ندارید که ایرانیانی که به مسیحیت گرویدند چه سرنوشتی داشتند؟ اگر بسیجی به ایران و ایرانی فکر می کرد که ادمکشی نمی کرد. بسیجی برای حفظ منافع اخوند عمل می کند. ایرانیان مقیم خارج از ایران ایرانی تر از ایرانیانی هستند که به اهداف حکومت ننگین اسلامی کمک می کنند. اعتقادات ایرانیانی مثل من از روی جهل و درماندگی و جیره خوری نیست. کسی که تعالیم مذهبی دریافت نکرده باشد خرد پویایی خواهد داشت. تا زمانی که ایرانی نام اسلام را یدک بکشد ایرانی نیست!
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
اقای garadagh - سویدن - مالمو و derafsh - اتریش - وین و ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو حساب حکومت غیراسلامی ایران از اسلام جدا است کتاب جرج جرداق مسیحی را در مورد امام علی(ع) مطالعه کن من حاضرم با شما در این مورد بحث نمایم بیش از یک میلیارد مسلمان در عالم داریم
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

hamiyan - انگلیس - لندن
......اقای بابک از سبزوار.
بی زحمت جواب دهید....چرا فکر می کنی این حکومت غیر اسلامی است..اخوند از من تو بیشتر به احکام اسلامی مسلط است ...کجای کار اینان اسلامی نیست...سنگسار ..شلاق ...اعدام..جزیی از اسلام است...برادر گرامی قران را به فارسی بخوان.....تا متوجه شوی .
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
اینها که همش دستورات دین . اخه ادم کشتن هم دانشگاه رفتن می خواد. اخوندها که دارن دستوراتش رو اجرا می کنن که کاملا بی منطق هستش. حالا این اقا رفته چی خونده مثلا؟ من اصلا نمی فهمم چرا به جای اینکه بره حوزه وقتش رو تلف کرده رفته دانشگاه!!
takmosafereshab - ایران - اصفهان
من که مسلمون نیستم قران رو خوندم چون کنجکاو بودم که چیه. شما رو در تعجب هستم چطور ترجمه ی فارسیش رو نخوندین. می تونم ایه های زیادی واستون بگم که همدیگه رو نقض می کنن. یه اصل ریاضی خیلی ساده. درسته نوشته اجباری در دین نیست اما اگه مسلمانی تغییر دین بده خونش حلال می شه و خوارج به حساب میاد. خوارج هم که بهتر از من می دونین یعنی از دین خارج شده. و کسانی که دینی غیر از اسلام دارند کافر هستد. کافر هم یعنی کسیکه خدا رو قبول نداره این رو هم حتما می دونین. ایا بقیه ی دین ها خدا رو قبول ندارن؟
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

derafsh - اتریش - وین
اقای بابک. لطفا ابتدا از باکس مذهب و عرفان (در همین سایت دارابکس)؛ تاپیکهای زیر را با نظرات من بخوان بعد لطفا اگر حرف منطقی داری جواب بده.1-ایت الله صانعی:اجرای سنگسار در غیبت امام معصوم جایزنیست.
2-دیدار پاپ با گروهی محقق اسلامی از ایران.
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
اقای shad - فرانسه - نیس
اولا نباید یه کسی توهین کنی
دوم فردوسی حکیم توس مسلمان بوده اگرمی توانی سری به توس بزن تا واقعیت را ببینی اینقدر عصبانی نباش
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
اقای hamiyan - انگلیس - لندن
دوست عزیزم
دیوان حافظ-شمس-خمسه نظامی و...را بخوان تا قران را بیشتر متوجه بشوی توهین به هیچ مذهبی درست نیست و.........
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
اقایzartosht's girl - هند - بنگلور.
اشتباه متوجه شدی عزیزم همه ادیان الهی محترم هستند
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
اقایderafsh - اتریش - وین
اشتباه متوجه شدی جمع دیه اعضا بیشتر از دیه مردن است به این دلیل که هزینه نگهداری ان بیشتر است
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

parviz1 - انگلستان - کترینگ
دوستان عزیز آیا دور هم جمع شدیم که نظر سنجی کنیم یا به اعتقادات همدیگر و ادیان مختلف و در بعضی مواقع حتی بیکدیگر بی احترامی کنیم!!!!!لطفا بعرض من دقت بفرمایید !!!!!! من از همه عزیزان خواهش میکنم چون با نظر سنجی که میشود توجه به فرهنگ و دین و شخصیت طرف مقابل هم میشود بیشتر دقت داشته باشیم که مبادا مثل ملاها عمل کرده و بجای اینکه طرف مقابل را با منطق روشن و راستی و درستی جزب نمایند با جنایت و زور و عوام فریبی وارد شدند !!خوب نه تنها اثر مطلوبی در جامعه نگذاشت بلکه شکست هم خورد خورد.پس با دلیل و احترام و علمی نظر بدهیم.
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387

بابک - ایران - سبزوار
اقای parviz1 - انگلستان - کترینگ
با نظر شما موافق هستم ادم بسیار منطقی هستید بعضی ها می خواهند با بی احترامی نظر خود را ثابت نمایند
جمعه 20 اردیبهشت 1387

shad - فرانسه - نیس
بابک - ایران - سبزوار
اول تو خودت به من توهین کردی و گفتی یاوه گو بعد دم از خویشتنداری می زنی. من هم واقعیت را راجع به فردوسی گفتم توس را هم دیدم و تاریخ را از شما بهتر می شناسم. انتقاد از اسلام توهین به مسلمان نیست .
جمعه 20 اردیبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
بابک - ایران - سبزوار
عزیزم شما از اسم من متوجه نشدین که من دختر هستم؟ این چیزی هستش که من خوندم چیزی نبوده که از کسی شنیده با ش. من نمی خوام سر این موضوع با کسی بحث کنم چون همه چیز نوشته شده. درضمن همه ی کسانی که نام برد ین ایرانی هستن و از فرهنگ ایرانی الهام گرفتن. اگر نه چرا بین عربها همچین ادمهایی نبود؟ در مورد مسلمون بودن هم شما راست می گین چون چاره ای غیر از این نداشتن اگر نه یا کشته میشدن یا باید جذیه می دادن . دوست عزیز تاریخ کشورتون رو بدون تعصب داشتن رو دینتون بخونید. حقایق زیادی رو متوجه می شین.
جمعه 20 اردیبهشت 1387

derafsh - اتریش - وین
اقای بابک. معلوم هست چی می گی؟؟؟؟؟؟ دوباره نظر من راجع به دیه را در همین تاپیک بخوان (چند نظر بالاتر). ما داریم راجع به ارزش زن !!!! صحبت می کنیم. این قوانیین دید اسلام راجع به زن را نشان می دهد.
جمعه 20 اردیبهشت 1387

hamiyan - انگلیس - لندن
......بابک جان از سبزوار..
شما گفتی توهین به هیچ مذهبی درست نیست...خواهش می کنم اول این را با دقت بخوان وبعدا جواب دهید.....در افریقا قبایلی زندگی می کنند که قربانی کردن یک انسان و خوردن گوشت ان انسان جز مناسک مذهبی ومقدسات انان است......ایا شما حاضرید به این دین ومذهب احترام بگذاری و یا طبق فرموده قران می خواهید همه را مسلمان کنید..
جمعه 20 اردیبهشت 1387

shad - فرانسه - نیس
بابک - ایران - سبزوار
بعضی ها که مثل خودت هستند از راه نرسیده به دیگران توهین می کنند اول کامنت های خودت را بخوان و اصلاح کن بعد بگو دیگران. با منطق حرف بزن نه با حربه اسلام. اینجا کسانی هستند که به اسلام اعتقاد ندارندو انرا دارای اشکالات زیادی می دانند اما قصد توهین یا حمله شخصی به دیگران را ندارند البته تا وقتی به انها از جانب شما حمله نشود. کسی که اسلام را به ارث برده مسلمانی ست که حق انتخاب نداشته پس اعتقادات شما اعتقادات تمام مسلمانان نیست!
جمعه 20 اردیبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
بابک - ایران - سبزوار
باهات موافقم
از نظر اینا هیچ جای دنیا اعدام وجود نداره
هیچ جای دنیا شلاق نبوده و نیست
خرافات که اصلا حرفشو نزن فقط مال ما مسلموناست
جمعه 20 اردیبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
hamiyan - انگلیس - لندن
مجرم باید مجازات بشه هرچی این مجازات سنگین تر باشه یعنی احترام به جامعه هرچه بیرحمی با جرائم عمدی بیشتر باشه یعنی رحم به عام مردم مگه نشنیدی ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان
تو شلاق و اعدام (که مال مجرمه مال مجرم ) رو بد می دونی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا نمی گی تو اسلام هیچوقت برده داری نبوده ( برده های بیگناه می فهمی بیگناه)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا نمی گی اسلام اولین دینی بوده که زنده به گور کردن دختران رو کوبیده ؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعه 20 اردیبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
zartosht's girl - هند - بنگلور
منم خیلی چیزا از شما زرتشتی ها برام سواله که هیچ جوابی قانعم نمی کنه ولی به مانی و ارژنگ احترام می ذارم این چیزیه که اسلام به من یاد داده شما چی ...........
البته شما حق دارید هرچیزی که براتون سواله بپرسید چون خداوند گفته مرا با تعقل بپذیرید ولی نه اینجا ، واقعا اینجا جای مناسبی برای سوالات شما نیست
ا"گه مسلمانی تغییر دین بده خونش حلال می شه و کسانی که دینی غیر از اسلام دارند کافر هستند"
این چه حرفیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط به این فکر نکن که داری رویه یه عده رو کم می کنی به این فکر کن که داری به خدا نسبت دروغ میدی ؟ دروغ بستن به خدا می دونی یعنی چی ؟ تو اسلام حرامه یعنی بالاترین درجه گناه
البته اگه قبول داشتی کتاب آسمانیه
من هزاران هزار خرافات می شناسم که از کشورهای دیگه دقت کن نمی گم دین های دیگه می گم کشورهای دیگه وارد ایران و شرق شده ولی دلیلی نمی بینم نام ببرم و بگم مال فلان دینه
انقد چاه ایرانی ها رو نگید مگه مسیحی ها نمی رن پشت یه پنجره مشبک و فلزی شروع می کنن به اعتراف کردن و معتقدند اگه این کارو نکنن گناهانشون نمی ریزه ولی ما مسلمونا اینو جور دیگه استدلال می کنیم و می گیم این باعث می شه از غرورشون پایین بیان ولی اونا می گن امام زمانشون 1200 ساله تو چاهه بعد هم شروع می کنن هر هر هر
در مورد آیات قران باید بگم تفسیرشون کار هر کسی نیست ولی خوندنش به همه توصیه شده شماهم بهتره بری از اهل فن بپرسی ( منظورم آخوندا نیست )
تنها چیزی که می تونم بگم این که بعضی آیات برای شرایط خاصی نازل شده شاید به خاطر همینه که فکر کردی همدیگرو نقض می کنن

جمعه 20 اردیبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
pilapila_girl - ایران - تهران
خانم محترم شما هرچی دلتون خواست به من گفتید. این همون احترامی هستش که شما یاد گرفتین؟!! شما اگه اینها رو تو کتاب ندیدید گناه من چیه. من درست یادم نیست اما یا سوره ی نسا بود یا بقره شما خودتون برگردان فارسیش رو بخونید مخصوصا راجع به خانم ها. من به دین شما بی احترامی نکردم که شما اینجور با من صحبت می کنید. من امثال شما رو کم ندیدم همیشه کوشش می کنید با بدترین صوت نظر خودتون رو بیان کنید و از هیچ نوع بی احترامی کوتاهی نمی کنید. در ضمن به گفته ی خودتون که تاریخ ایران واستون ارزشی نداره و مهم نیست که بابک و مزدک و ... کی بودن پس دور از انتظار نیست این بی احترامیتون. شما نه منطقی صحبت می کین نه حرف منطق رو گوش می دین برای همین اصلا قصد بحث کردن با امثال شما رو ندارم و این هم در جواب بی احترامیتون بود.
شنبه 21 اردیبهشت 1387

shad - فرانسه - نیس
pilapila_girl - ایران - تهران اعدام مجرمان راه حل منطقی برای پاکسازی جامعه از جرم و بزهکاری نیست.
ما هم مخالف خرافه پرستی هستیم حالا هر دین و مکتبی فرقی نمی کند. اساس دین بر توهم و خرافاته . شما اول ثابت کنید که خدا وجود دارد با استدلال بعد از قران و معجزه اسمانی حرف بزن. از ایه ها مثال نیار با منطق حرف بزن و وجود خدا را ثابت کن بعد اگه تونستی خبرم کن !
شنبه 21 اردیبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
شما توهم فانتزی دارید که فکر می کنید خلاف نظر شما بهتون توهین است من حتی شما رو تو هم خطاب نکردم
من دارم توهین می کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما حتما با لحن عصبانی متن من رو خوندید
من وقتی داشتم نظر می دادم کاملا ریلکس و آروم بودم حتی یه احساس خوبی بهتون داشتم و ترجیح دادم بین این همه ادم با شما صحبت کنم اصلا فکر نمی کردم که دارم جدل می کنم به هیچ وجه
ولی شما بر اساس زاییده فکرتون نظر منو خوندید چون از اول به قصد جدل کردن اومدید پس فکر کردید اینجا میدون جنگه و کسی که جوابتونو می ده هدفی جز این نداره
الان هم هنوز تو شوکم که می گید از من بی احترامی دیدید
شاید این ایراد مکاتبه است که نمیشه از روی نوشته فهمید که طرف حرفش رو با چه لحنی نوشته
و یکی از عجیب ترین چیزیایی که تو قرن 21 شنیدم اینه که یکی تو دنیا هست که استدلالش اینه : کسی که به تاریخ علاقه نداره می شه انتظار داشت که فرد غیر محترمیه
من هر حرفی زدم فقط در دفاع از خودم بوده ولی شما هر حرفی زدیددر کوبیدن من بوده من بی احترامی کردم یا اونایی که چپ می رن راست می یان می گن شما وحشی هستید و اگه من بگم نیستم می گن داری نظر خودتو با بی احترامی قالب می کنی
خوبه والا معنی بی احترامی رو هم فهمیدیم
دیگه داره باورم می شه که شما یک فرد عصبی هستید
من هم امثال شما رو کم ندیدم که حرف می گذارید تو دهن آدم
تازه می فهمم که معنی این حرف خدا چیه ( و شما در سخنان خود مراقب الفاظی که به کار می برید باشید شاید شما هیچ قصدی نداشته باشید ولی سودجویان با آن یک کلمه شرایط را به نفع خود و به ضرر شما تغییر می دهند )
در ضمن باید بگم که نه دوست عزیز تاریخ ایران چندان مورد علاقه من نیست خود ایران و وجود فعلی اش برام ارزش داره . چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟ نکنه شما باید تعیین کنید چی مورد علاقه من باشه چی نباشه
کلا امروز روز پر برکتیه معنی منطق رو هم فهمیدیم
حالا پیشنهاد می کنم یه نفس عمیق بکشی و بعد با یه نگرش مثبت کامنت قبلی من رو بخونی اونوقت می بینی هیچ توهینی توش نبوده
شنبه 21 اردیبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
shad - فرانسه - نیس
عزیز دلم من در حوزه ای که تبحری ندارم وارد نمی شم
ادعایی هم ندارم
نه دانشمندم و نه فیلسوف
یه فرد عادی مثل شما
اعدام مجرمان راه حل منطقی برای پاکسازی جامعه از جرم و بزهکاری نیست.
کاملا با این حرفت موافقم
و باید در " ک ن ا ر ش " با اتکا به جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی و ... به حل ریشه ای تر پرداخت
از شنیدن نظرات بعدی ات خوشحال می شم هر چند که این روزا روزای آزمون و امتحانامه و دیر به دیر می یام
یکشنبه 22 اردیبهشت 1387

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.