شعر طنز محکمه الهی

شعر طنز محکمه الهی

یه شب که من حسابی خسته بودم

 

همینجوری چشـــــــــامو بسته بودم

 

سیاهی چشام یه لحــظه سر خورد

 

یه دفعه مثل مرده هـــــــا خوابم برد 

تــو خواب دیدم محشر کــبری شده

محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده

خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن

ردیف ردیف مقــابلش واستــــــــادن

چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه

به بنده هاش عتاب خطاب می کنـه

میگه  چـرا این همــه لج می کنیـد

راهتــونو بـی خـودی کج مـی کنیـد

آیــــــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد

بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید

دلای غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد کنیــد

بـا فکــرتـون دنیــــا رو آبــــــاد کنیـد

عقــل دادم بـریـــد تــدبـّــــر کـنیــد

نـه اینکه جای عقلو کـــــاه پر کنیـد

مــن بهتون چقد مــــاشالاّ  گفتــم

نیـــــــافریـده بــاریکــــــلاّ  گفتـــم

من که هـواتونو همیشـه داشتـــم

حتی یه لحظه گشنه تون نذاشتـم

امــــا شمـا بازی نکـــرده باختیـــد

نشستید و خـدای جعلی ساختیـد

هر کـدوم از شما خودش خدا شد

از مــــا و آیــه های مـا جـدا شـــد

یه جو زمین و این همه شلوغــی؟

این همه دیــن و مذهب دروغــی؟

حقیقتـاً شماهـــا خیـلی پستـیـن

خر نبـاشیـن گــاوو نمـی پرستین

از تـوی جـم یکی بـُلن شد ایستاد

بُـلن بـُلن هــی صلـ ــوات فرستـاد

از اون قیافه های  پـشـم و پـیـلـی

ازاون اعُجوبـه های چـرب و چـیـلی

گف چرا هیشکی روسری سرش نیست

پس چرا هیشکی پیش همسرش نیست

چــرا زنـا ایـــن جـــوری بد لبــاسن

مــردای غیـــــرتــی کجــا پلاسـن؟

خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن

اینجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن

  یــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت

  حرف خــدا از گـوش اون تو نـرفـت

  چشاش مـی چرخه نمی دونم چشه

  آهان می خواد یواشکی جــیم بشــه

  دید یـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا

  یواش یواش شـد از جماعت جــــــدا

  بــا شکمـی شبیـــه بشکـــــة نفت

  یهو ســرش رو پایین انـداخت و رفت

  قــراولا چـــن تــــــا بهش ایس دادن

  یــارو وا نستاد تـــا جلوش واستـادن

  فوری در آورد واسه شون چک کشید

  گف ببرید وصــول کنیـد خوش بشیـد

  دلــــم بـــــرای حــوریـا لـــــــک زده

  دیـر بــرســم یکــی دیگــه تـک زده

  اگــــر نرم حوریــــه دلگیر میشــــه

  تو رو خــــدا بذار برم دیر میشـــــه

  قراول حضــرت حــق دمش گــــرم

  بـا رشـوه ی خیلی کلـون نشد نـرم

  گــوشای یــارو رو گرف تو دستـش

  کشون کشون بردویه جایـی بستش

  رشوه ی حاجـی رو ضمیمــه کــردن

  تـوی جهنـم اونــــــــو بیمــه کـــردن

  حاجیــه داش بـُلن بُـلن غر مـــی زد

  داش روی اعصـابـــــا تلنگر مــــی زد

  خدا بهش گف دیگه بس کـن حاجـی

  یه خورده هم حبس نفس کن حاجی

  ایـن همـــــــــه آدم رو معــطّل نکـن

  بگیـر بشین این قــــده کل کل نکــن

  یـــه عا لــــمه نامــه داریـم نخــونده

  تــــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـونده

  نامــه ی تـو پر از کـــارای زشتـــــه

  کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه ؟

  بهش جـــــای آدمـــــای بـاحالـــــه

  ولت کنـــــم بری بهش ؟ محالـــــه

  یادتـــــه کـه چقد ریا می کـــــردی

  بنده هــای مـارو سیـا مـــی کردی

  تا یـــه نفر دور و بـرت مـی دیــدی

  چقد ولا الضّــــا لّینـومـی کشیـدی

  این همه که روضه ونوحـه خونـدی

  یه لقمه نون دست کسی رسونـدی؟

  خیال می کردی ما حواسمــون نیس

  نظم نظام هستی کشکی کشکی س؟

  هر کـــــاری کـردی بچــه هـا نوشتن

  می خوای برو خـودت ببین تـــو زونکن

  خلاصـــه ، وقتی یـارو فهمید اینـــه

  بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــه

  کاسه ی صبرش یه دفـه سر می رف

  تـــا فرصـتی گیر می آورد در می رف

  قیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــــــاییــه

  جــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــه

  از یــــه طرف کلــی کشیش آوردن

 کشون کشون همــه رو پیش آوردن

 گفتـم اینـــــارو که قطــــــــار کردن

 بیچـــــاره ها مگـــه چیکــار کــردن؟

 مــــــــــأ موره گف میگم بهت مــن الان

 مفسد فی الارض کــه میگن همین هان

 گفت: اینـــــا بهش فروشی کـردن

 بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن

 بنـــــام دین حسابی خــوردن اینها

 کـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــا

 بد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدن

 زنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندن

 روی زمین خـــدایی پیشــه کــردن

 خون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردن

 اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن

 بهت میگـــه بشین و اعتـراف کــن

 همیشـــه در حــال نظاره بــــودن

 شما بگـــــو اینا چی کــــاره بـودن؟

 خیام اومد یه بطری ام تــو دستش

 رفت و یه گوشــه یی گرف نشستش

 حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم

 گف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــم

 خدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــن

 بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن

 بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــی

 این کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی

 نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـو

 نــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــو

 نـــه مال این نــــه مال اونـو برده

 فقط عـــرق خــــریده  رفتـــه خورده

 آدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــم

 اینجا خــــودم براش شراب گذاشتـم

 یهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادن

 نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن

حضرت اسرافیل از اونــــور  اومد

رف روی چـــار پایــه و چــن تا صـــور زد

دیــــدم دارن تخت روون میــــارن

فرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارن

مونده بودم کــه این کیـــه خدایــــــــا

تـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــا

فِک می کنید داخل اون تخ کی بــــــــود

الان میگم ،یـه لحظه ، اسمش چی بـود؟

اون که تو دنیــــــــا مثل توپ صدا کـرد

همون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــرد

همونکه کاراش عالی  بــود اون دیگه

بگید بــابــا ، تومــــاس ادیسون دیگـه

خــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـــــــا

یـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــا

وقت و تلف نکن تــوماس زود بـــــــرو

بــه هـر وسیلــه ای اگـــــر بود بــــرو

از روی پل نری یــــه وخ مـی افتــی

مـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتــــی

باز حاجــی ساکت نتونس بشینــــه

گفت کـــه : مفهــــوم عدالت اینـــه؟

آخه  ادیسون کــه مسلمون نبــــــود

ایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــود

نــه روضه رفته بود نــه پـــــــــــای منبر

نــه شمـر می دونس چیـه نـه خـنجــر

یــه رکعت ام نماز شب نخــونــــــــــده

با سیم میماش شب روبه صُب رسونده

حرفــای یارو کــه بـــه اینجــــــا رسید

خـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــد

حضرت حق خــودش رو جابجـــــــا کرد

یــــــه کم  به این حاجی نیگا نیگا کـرد

از اون نگـاههـای عـــــاقل انـــــدر ـــــ

[ سفیه ]   شــــو بـاید بیــارم ایـن ور

با اینکه خیلی خیلی خستـه هم بـــود

خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود

شمـــا عجب کلّـــه خــــرایی هستید

بـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــد

شمر اگه بـــــــود آدولف هیتلــرم بود

خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بــــود

حیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــــــه

و ســـوزنش فقط یـــه جـا گیر کنــه

میگیـد تومـاس من مسلمـون نبـــود

اهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــود

اولاً از کجـــــا میگیــد ایـن حرفــــو ؟

در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفــــــو

اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختــــه

دلیلشم این چیزایــی کــه ساختـه

درسـتـــه  گفتـه ام عبـــادت کنیــد

نگفتــــــه ام به خلـق خدمت کنیـد؟

تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده

دنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــرده

من یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـم

اونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــم

توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد

نمیدونید چقــــد کمک به مــن کـرد

تو دنیـا هیچـکی  بـی چـراغ  نبـــوده

یا اگـرم بـوده ،  تــــو بــاغ نبـــــــوده

خــدا بـرای حاجــی آتش افــــروخت

 

دروغ چرا یه کم براش دلم ســـوخت

 

طفلی تو باورش چه قصرا ســــاخته

اما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــه

یکی میاد یــــه هاله ایی بــاهاشـــه

چقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشــه

اومد رسید و دست گذاش رو دوشم

دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشــــم

گف:تو که کلّه ات پرِقورمه سبزیست

وقتی نمی فهمی،بپرسی بد نیست

اونکـــه نشستـه یک مقــام والاست

متــرجمـــه ، رفیق حق تعالـــی ست

خـودِ خــــدا نیست ، نمـاینده شـــــه

مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه

خــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیس

صـداش با این گوشـا شنیدنی نیس

شمـــــــا زمینیـــا همــش همینیـــد

اونــــورِ میـــزی رو خـــدا مـی بینیـد

همینجوری می خواس بلن شه نم نم

گف : کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــم

وقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدم

داد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شدم

nader303 - ژاپن - ژاپن
از هر نظر عالی بود.درود بر شاعر.
شنبه 31 فروردین 1387

ooshkool - استرالیا - پرث
خیلی طولانی و بی مزه بود. شاعرش کی بوده؟
شنبه 31 فروردین 1387

پینیسیلین - هند - هند
چقدر جالب...دیروز داشتم به دوستم میگفتم بچه که بودیم یکی از علما که داشت برای ما سخنرانی میکرد علنا اعلام کرد که ادیسون بخاطر اینکه مسلمون نیست طبق روایات و احادیث جاش جهنمه.مدیر مدرسمون بیچاره آمپرش زد بالا که یارو این حرفو زد اما بیچاره از ترس اینکه خودش هم جهنمی نشه فقط سکوت کرد و سرشو مثل بز انداخت پائین.این عالم ربانی نماینده آموزش و پرورش کل استان خراسان بود
شنبه 31 فروردین 1387

dandy - امارات - امارات
واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو چقــــــــــــــــــــــــــــــدر قشنگ بود حال کردم...عالی بود بابا خیلی عالی بود
شنبه 31 فروردین 1387

jvdkhz - پارس - پارسه گرد
دمت گرم تا آخرشو خوندم .فقط یه جاهایی تو وزن و قافیه مورد داشت با اینحال ممنون.
شنبه 31 فروردین 1387

bahman_hw - ایران - مشهد
کاش اسم شاعر رو مینوشتید.واقعا دست مریزاد داره .
شنبه 31 فروردین 1387

ayaz-m - سوئد - گوتنبرگ
من این شعرو از زیان شاعرش شنیدم. البته یه فایل صوتی بود. شنیدنش یه لطف دیگه داره. چند بار گوش کردم عالی بود. ظاهرا شب شعری تو ایران بوده که شاعر بجای ملا مجبور شده از حاجی استفاده کنه.
شنبه 31 فروردین 1387

aynaza - ایران - تبریز
قشنگ بود...
شنبه 31 فروردین 1387

mamal_deshne - انگلیس - لندن
چه مزخرفاتی. در احمق بودن این شاعر همین بس که خیام رو با عرق شناخته. متاسفم برا همتون
شنبه 31 فروردین 1387

derafsh - اتریش - وین
این شعر با صدای خود شاعر بسیار شنیدنی است. سعی کنید ان را پیدا کنید و گوش کنید.
شنبه 31 فروردین 1387

parand2008 - فرانسه - نانسی
خلیل جوادی شاعر این شعره من فایل صوتی اش را دارم بعدهم راستی این قسمتش (از اون قیافه های حق به جانب هم از بدی شاکی هم از عجایب) ولی مرسی خیلی با مزه بود
شنبه 31 فروردین 1387

Eteraaz - ایران - تهران
فوق العاده بود . اسم شاعر رو نمیگید ؟
شنبه 31 فروردین 1387

parand2008 - فرانسه - نانسی
خلیلی جوادی شاعر این شعره من فایل صوتی اش را دارم بعدهم راستی این قسمتش (از اون قیافه های حق به جانب هم از بدی شاکی هم از عجایب) ولی مرسی خیلی با مزه بود
شنبه 31 فروردین 1387

moji643 - ایران - شیراز
بابا خیلی دمتون گرم
خیلی جالب بود
کاش اسم نویسنده رو هم می نوشتید
مرسی
شنبه 31 فروردین 1387

avareh az vatan - نیوزپلند - تارانگا
... اشکول از استرالپا اپن که خیلی باحال بود
شنبه 31 فروردین 1387

Eteraaz - ایران - تهران
دوستان اسم شاعر این شعر آقای خلیل جوادی هست .
اینم لینک دانلود فایل صوتی این شعر از زبان خود شاعر (البته اگه سایت ایرانیان و انگلستان لطف کنه و این نظر رو تایید کنه) :
https://www.2shared.com/file/3135749/b9dd17d8/Mahkameh_Elahi.html
شنبه 31 فروردین 1387

DokhtarIrooni - ایران - مشهد
خیلی قشنگ بود.از اون بیتی هم که نوشته بود :
از اون نگـاههـای عـــــاقل انـــــدر ـــــ
[ سفیه ] شــــو بـاید بیــارم ایـن ور
خوشم اومد.
شنبه 31 فروردین 1387

Eteraaz - ایران - تهران
ممنونم که نظرمو تایید کردید .
یه نکته : شاعر تو فایل صوتی ، این بیت رو عوض کرده :
از اون قیافه های پـشـم و پـیـلـی
ازاون اعُجوبـه های چـرب و چـیـلی
بجاش یه چیز دیگه میخونه .
شنبه 31 فروردین 1387

sahar321 - کانادا - ونکوور
ازنظرمن مزخرف بود اما نظرها فرق میکنه وبایدبه نظرهای دیگران احترام گذاشت
یکشنبه 1 اردیبهشت 1387

dubai_vip3 - امارات - دبی
منم زیاد خوشم نیومد ولی به هر حال ممنون
دوشنبه 2 اردیبهشت 1387

Mehrzad*Bs - امریکا - واشینگتن
واقعا عالی بود . درود بر شاعر
پنج‌شنبه 5 اردیبهشت 1387

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.