نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان ۳

نمایشنامه های رادیویی برای یادگرفتن زبان 3

یاد گرفتن فعل های مرکب با گوش کردن به نمایشنامه های رادیویی ما سریع، آسان و سرگرم کننده است.

ماجراهای فرد، بتی، زوئی، آلیس و بقیه جمع آنها را دنبال کنید و در هر بخش از این نمایشنامه ها یک فعل مرکب جدید یاد بگیرید.

با فرد و بتی آشنا شوید

اولین سری این نمایشنامه های رادیویی درباره بتی و فرد است. در این نمایشنامه، با نام "آیا این آخر راه است؟"، می شنویم که بتی پس از سال ها رابطه نزدیک با فرد از دست او به شدت ناراحت شده است. بتی می خواهد به فرد، دلیل عصبانیتش را بگوید. به مکالمات آنها گوش کنید و توضیح هر قسمت را بخوانید.

در دوازده هفته آینده، هر هفته قسمت جدیدی از این نمایشنامه پخش می شود. پس فراموش نکنید که هر هفته به این صفحه سر بزنید و با شنیدن مکالمه فرد و بتی و خواندن توضیحات، فعل مرکب جدیدی یاد بگیرید.

بخش سوم: بتی چطور باخبر شد

فرد و بتی سال هاست که با همدیگر هستند و همیشه یک زوج بسیار خوشبخت به نظر می رسند.....ولی آیا واقعا همینطور است؟

در سومین قسمت نمایشنامه بتی می گوید که از کجا فهمیده فرد با زن دیگری رابطه دارد.

بتی: فرد من همه چیز رو درباره تو و اون زن می دونم! دوستت مارتین تو رو لو داد!

فعل مرکب: لو دادن، چغلی کسی را کردن، Tell on

TELL ON

این فعل مرکب هنگامی به کار برده می شود که شما اطلاعاتی که معمولا درباره کار بدی است که شخصی انجام داده یا حرف بدی است که زده ، به شخص مسئولی ( مانند آموزگار، رئیس یا والدین ) می دهید و می دانید که ممکن است دادن این اطلاعات به تنبیه شخص منجر شود.

دستور زبان: این فعل مرکب احتیاج به مفعول دارد. همچنین شما نمی توانید فعل را از پس وند آن جدا کنید.

He told on his sister- درست
He told on her- درست

He told her on- غلط
He told his sister on- غلط

نمونه جمله ای که این فعل مرکب در آن به کار برده شده:

When I was a child I used to steal apples from the tree in the neighbour's garden but my brother told on me and my father grounded me for a month

وقتی بچه بودم عادت داشتم که از درخت باغ همسایه سیب می دزدیدم ولی برادرم من رو لو داد و پدرم برای یک ماه من رو تو خونه حبس کرد.

افعال مشابه: (inform (on) , grass (on) , sneak (on

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟