ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - شیرینی پای

ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - شیرینی پای

مدت زمان هر یک از ویدیوها حدود چهار دقیقه است که دو هفته یک بار منتشر می شود.

هر ویدیو شامل سه اصطلاح انگلیسی است که آموزگار کاربرد آنها را توضیح می دهد.

در این درس، سه اصطلاح با استفاده از کلمه (شیرینی) پای آموزش داده می شود:

1- It's as easy as pie: این اصطلاح زمانی کاربرد دارد که بخواهیم بگوییم (حل، درک، ...) موضوعی ساده است

2- Pie-eyed: برای توصیف کسی که خیلی مست است می توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم

3- To have a finger in many pies: به کسی اطلاق می شود که در تعداد زیادی فعالیت متفاوت مشارکت دارد

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟