ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - چایی

ویدیوی آموزشی برای یادگیری اصطلاحات انگلیسی - چایی

مدت زمان هر یک از ویدیوها حدود چهار دقیقه است که دو هفته یک بار منتشر می شود.

هر ویدیو شامل سه اصطلاح انگلیسی است که آموزگار کاربرد آنها را توضیح می دهد.

در این درس، سه اصطلاح با استفاده از کلمه "چای" آموزش داده می شود:
1- It's not my cup of tea: چیزی نیست که من بهش علاقه داشته باشم

2-I wouldn't do it for all the tea in China: اگه تمام دنیا رو هم به من بدن این کار رو نمی کنم

3-It's as good as a chocolate teapot : به درد هیچ کاری نمی خوره

ابوالفضل - ایران - شیراز
زیاد خوب نبود
دوشنبه 12 آذر 1386

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟