سایتهای اینترنتی دولتی کشور انگلستان

سفارت جمهوری اسلامی ایران درانگلستان

•  هیئت دولت  

•  مجلس انگلستان

•  مجلس اروپایی

•  وزارت کشاورزی ، شیلات و موادغذایی

•  وزارت دفاع

•  دپارتمان آموزش و فنی حرفه ای

•  دپارتمان حمل ونقل

•  دپارتمان بهداشت

•  دپارتمان صنایع و بازرگانی

•  دپارتمان توسعه بین الملل

•  داره جهانگردی بریتانیا

•  اداره اتباع داخلی وخارجی

•  اداره مدیریت آمار و تحقیقات

•  اداره ملی آمار

•  اداره مرکزی آمار

•  اداره علوم و فن آوری

•  اتاقهای بازرگانی بریتانیا

•  کنفدراسیون صنایع بریتانیا

•  تجارت بین الملل بریتانیا

•  اتحادیه بازاریابی

•  کنسرسیوم محصولات تازه

•  فدراسیون موادغذایی منجمد

•  اتحادیه تولید کنندگان مواد غذایی (دارویی _بهداشتی )

•  فدراسیون  مواد غذایی و آشامیدنی

•  صادرات بریتانیا

•  اتحادیه بانکداران

•  بانک مرکزی بریتانیا

•  بازار بورس لندن

•  گمرک بریتانیا

•  کمیسیون جنگلداری

•  تجارت و سرمایه گذاری

•  تولیدکنندگان و صادرکنندگان بریتانیا

•  اطلاعات ش رکتها ،تولیدات و خدمات

•  سرمایه گذاری در انگلیس

•  اطلاعات و راهنمایی ه ای چگونگی سرمایه گذاری در انگلستان

•  اطلاعات بین المللی تجاری

•  سایت تجارت الکترونیک تجارت بین الملل

•  تجارت اروپا

•  لینکهای تجاری

•  سرویس اطلاعات تجاری( گمرک و مالیاتهای غیر مستقیم)

•  فهرست شرکتهای تجاری  ثبت شده بریتانیا

•  نمایشگاههای تجاری انگلستان

•  اطلاعات نمایشگاههای تجاری

•  آژانس استاندارد مواد غذایی

•  موسسه استاندارد بریتانیا

•  خطوط هوایی بریتانیا

•  راهنمای تلفن بریتانیا

•  انگلیسی اصیل

•  فهرست مدارس زبان بریتانیا و نحوه ارتباط با این مدارس

•  تحصیل در بریتانیا، بورسهای تحصیلی و اطلاعات فرهنگی

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟