عکسهایی از تخریب گلدسته های حرمین در سامرا

تخریب حرمین عسگرین در سامرا

تخریب حرمین عسگرین در سامرا

تخریب حرمین عسگرین در سامرا

تخریب حرمین عسگرین در سامرا

خشم مسلمانان در اعتراض به تخریب حرمین عسگرین

خشم مسلمانان در اعتراض به تخریب حرمین عسگرین

خشم مسلمانان در اعتراض به تخریب گلدسته های حرمین عسگرین

تخریب گلدسته های حرمین عسگرین در سامرا

تخریب گلدسته های حرمین عسگرین در سامرا

تخریب گلدسته های حرمین عسگرین در سامرا

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟